Le­der­stjer­nen sluk­net

Dagsavisen - - Sport Fotball-vm I Russland - JØRN H. SKJAERPE Journalist i Dags­avi­sen Twit­ter: @Jsk­jaer­pe

Har­ry Ka­ne star­tet VM på for­ry­ken­de vis. Tot­ten­ham­spis­sen dun­ket inn to mål mot Tu­ni­sia, tre mot Pa­na­ma og ett i åtte­dels­fi­na­len mot Co­lom­bia. Så sa det stopp.

Seks full­tref­fe­re ser ut til å gi mål­ty­ven den gje­ve gull­stø­ve­len. Kan­skje blir det mer nett­sus i da­gens bronse­fi­na­le mot Bel­gia. Han kan i teori­en bli pas­sert av spil­le­re som Ro­me­lu Lu­ka­ku, Ky­li­an Mbappé og Antoi­ne Griez­mann, men Ka­ne lig­ger godt an. Bør Eng­lands kap­tein jub­le av gle­de? Han kan tross alt ende opp med topp­sco­rer­tit­tel og Vm-bron­se.

Jeg me­ner nei. Fle­re eks­per­ter, blant dem Ja­mie Carrag­her, pe­ker på at Eng­land kan ha skus­let vekk sin bes­te sjan­se til et Vm-gull på lang tid. Kan­skje kom­mer en så stor mu­lig­het ald­ri igjen, me­ner Carrag­her, og det er lett å skjøn­ne hvor­for. Eng­land møt­te Co­lom­bia i åtte­dels­fi­na­len, Sve­ri­ge i kvart­fi­na­len og Kroa­tia i semi­fi­na­len. Gode lag, be­va­res, men li­ke­vel en drømme­trek­ning.

Alle visste at Ka­ne måt­te bril­je­re om Eng­land skul­le ha en re­ell gull­sjan­se i VM. Tre­ner­ve­te­ra­nen Sven-göran Eriks­son var en av man­ge som på­pek­te det før tur­ne­rin­gen star­tet. «Svenn­is» trod­de så­gar at Ka­ne kun­ne bli topp­sco­rer, en spå­dom han jo ser ut til å ha truf­fet blink med.

Det så vel­dig, vel­dig bra ut for Ka­ne i gruppe­spil­let, men så skjed­de det noe. Le­der­stjer­nen do­mi­ner­te ikke mer. Vep­sen had­de mis­tet brod­den. Noen vil peke på mang­len­de hjelp fra lag­ka­me­ra­te­ne, men Ka­nes gnist og skarp­het for­svant i ut­slags­run­de­ne. Spe­si­elt i kam­pe­ne mot Sve­ri­ge og Kroa­tia var 24-årin­gen en blek ver­sjon av seg selv. Han lig­net plut­se­lig på EM 2016-ut­ga­ven av Har­ry Ka­ne – hvis det er noen som hus­ker den. Der ble det null mål på fire match­er for goal­get­te­ren.

Gull­stø­ve­len bør uan­sett va­ere en sterk mo­ti­va­sjon for fort­set­tel­sen, det sam­me kan en Vm-bron­se va­ere – for hele la­get. Ga­reth Sout­h­gate har fått mye ut av et be­gren­set spil­ler­ma­te­ria­le i Russland. Kan­skje kan «Three Lions» ta yt­ter­li­ge­re steg fram mot EM om to år? Da spil­les både semi­fi­na­le­ne og fi­na­len i Lon­don. Dét er en saf­tig gul­rot, det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.