Fransk gull

• Oslo-la­ge­nes tre­ne­re er eni­ge

Dagsavisen - - Sport Fotball-vm I Russland - HAA­KON THON

VM: Det er uni­son enighet om fransk suk­sess i Mosk­va på søn­dag.

Vi har spurt tre­ner­ne for Oslo­la­ge­ne i 2. di­vi­sjon om hvil­ket lag de tror og hvil­ket lag de hå­per vin­ner Vm-fi­na­len mel­lom Frank­ri­ke og Kroa­tia søn­dag.

Ei­rik Kjø­nø, Gro­rud:

Jeg tror Frank­ri­ke vin­ner Vm­fi­na­len. Mest for­di de har en eks­tra hvile­dag og Kroa­tia har nå spilt to kam­per på 120 mi­nut­ter. Men Frank­ri­ke har også et bed­re lag og fle­re match­vin­ne­re. Frank­ri­ke har mu­lig­he­ten til å til­pas­se la­g­uttak og tak­tikk til hvem de mø­ter og stil­ling i kamp, det så vi sist mot Bel­gia også. Det er en stor styr­ke.

Det er ikke så vik­tig for meg hvem som vin­ner. Jeg hå­per på en åpen og mor­som kamp. Hvis jeg må vel­ge et lag så blir det nok Frank­ri­ke, for­di jeg li­ker spil­ler­ne og tre­ne­ren bed­re.

Jør­gen Is­nes, KFUM:

Det er fris­ten­de å si Kroa­tia etter å ha sett årets VM hvor én etter én stor­na­sjon har blitt slått ut.

Al­li­ke­vel er tror jeg mest på Frank­ri­ke. De har in­di­vi­dua­lis­ter som avgjør kam­per i beg­ge ender. Der hvor en svikter, står en an­nen fram.

Kroa­tia er nok noe mer av­hen­gig av en­kelt­spil­le­re. Sam­ti­dig er det noe vel­dig stø­dig over Frank­ri­ke. De er kom­pakt som lag og har en fryk­te­lig kont­rings­kraft i spil­ler­ne de­res. Det blir spen­nen­de å se hva slags kamp­inn­gang det blir på dis­se la­ge­ne, men vil nok tro at det blir Frank­ri­ke som blir det fø­ren­de la­get.

Til den­ne kam­pen går jeg med åpent sinn. Hå­per vir­ke­lig det bes­te la­get vin­ner. I lø­pet av VM sy­nes jeg det har va­ert Frank­ri­ke og lan­der der­med på det. I en en­kelt kamp som fi­na­le kan alt skje, men jeg må si jeg blir skuf­fa hvis ikke Frank­ri­ke tar hjem det­te.

Ei­vind Kam­pen, Kjels­ås:

Det al­ler mes­te pe­ker i ret­ning Frank­ri­ke. Lu­cas Hernán­dez og Griez­mann er grun­ner nok. Så hjel­per det faelt med Va­ra­ne, Umti­ti, Kan­te og Mbap­pe.

Jeg er egent­lig litt like­gyl­dig til hvem som vin­ner. Men kan­skje det had­de va­ert moro med Kroa­tia da. Det had­de va­ert utro­lig kult om Lu­ka Mo­dric kun­ne løf­tet Vm-tro­fe­et. Gjør han det kan han også vin­ne gull­bal­len. Det had­de va­ert sinns­sykt gøy om en midt­bane­spil­ler had­de brutt rek­ken til Mes­si og Ro­nal­do.

Tom Nord­lie, Sk­eid:

Hjer­tet sier Kroa­tia, hjer­nen Frank­ri­ke. Fransk­men­ne­ne har en hvile­dag mer, men de har bare im­po­nert meg i en kamp, mot Ar­gen­ti­na.

Det er kult når un­der­do­gen vin­ner, og Kroa­tia er en ball­na­sjon av rang. Lu­ka Mo­di­ric er sym­bo­let på det.

haa­kon.thon@dags­avi­sen.no

FOTO: DA­NI­EL GARCIA/NTB SCANPIX

KAN BLI HISTO­RISK: Di­di­er Des­champs vant fot­ball-vm i 1998 som spil­ler. Nå tror de nors­ke 2. di­vi­sjons­tre­ner­ne at han gjen­tar be­drif­ten som tre­ner og ko­pie­rer tys­ke Franz Becken­bau­er, som til nå er den enes­te som har klart den brag­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.