JU­BI­LAN­TER 60 år

Dagsavisen - - Folk -

I dag

100 år

El­se Ma­rie Kog­stad, Gjerd­rum bo- og be­hand­lings­sen­ter, 2022 Gjerd­rum. Kog­stad er født og opp­vokst og har bodd hele sitt liv i Gjerd­rum. Hun var en av sju søs­ken og var bonde­kone fra hun var 28 år, i til­legg har hun va­ert syers­ke og eks­pe­di­tri­se. Hun var iv­rig med i Nor­mi­sjon, hun le­det kvinne­for­enin­gen i man­ge år og la­get og ser­vert mat i møte­sam­men­heng, begravelser og bryl­lup. El­se Ma­rie Kog­stad var også med i me­nig­he­tens sang­kor og spil­te gi­tar, og hun sat­te sin aere i å ha det pent og vel­stelt i hjem­met. Hun er en flink syers­ke, noe alle rundt hen­ne har nytt godt av. Ju­bi­lan­ten er enke etter Roar Kog­stad, har tre barn, åtte barne­barn og fjor­ten olde­barn.

75 år

1.-ama­nu­en­sis Ma­rit Horn­berg Solaas, Reve­spo­ret 1 A, 1362 Hos­le. Sis­te stil­ling var som 1.-ama­nu­en­sis ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo (UIO), In­sti­tutt for medi­sinsk gen­etikk (IMG). Ju­bi­lan­ten er ut­dan­net cand.re­al. fra UIO og har hele sitt yr­kes­ak­ti­ve liv va­ert til­knyt­tet IMG, men også med en­ga­sje­men­ter ved Nor­ges All­men­vi­ten­ska­pe­li­ge forsk­nings­råd og Den nors­ke lege­for­ening. Ved IMG var hun de sis­te åre­ne mest en­ga­sjert i forsk­ning rundt in­sti­tut­tets tvil­ling­re­gis­ter. Solaas har va­ert ak­tiv med un­der­vis­ning av medi­sin­stu­den­ter i medi­sinsk gen­etikk og del­tok i ut­ar­bei­ding av ny stu­die­plan for medi­sin­stu­di­et ved UIO (Oslo 96), med vekt på det­te fag­fel­tet. Av fag­li­ge opp­ga­ver/ verv har hun va­ert se­mes­ter­styre­le­der for 2. se­mes­ter, og var i man­ge år med­lem av opp­taks­ko­mi­te­en for medi­sin ved UIO. Solaas har un­der­vist i medi­sinsk gen­etikk ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen og ved Helses­øs­ter­sko­len i Oslo. Kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver An­ne Gre­te El­ling­sen, Ly­sa­ker Bryg­ge, 1366 Ly­sa­ker. El­ling­sen har de sis­te sju åre­ne job­bet med kom­mu­ni­ka­sjon i Stat­oil/equi­nor. Hun har job­bet in­nen kom­mu­ni­ka­sjon i mer enn 30 år, bl.a. i Bur­son­mar­stel­ler, Lil­le­ham­mer Olym­pis­ke Or­ga­ni­sa­sjons­ko­mi­te (LOOC), tolv år i luft­fart som in­for­ma­sjons­di­rek­tør og tal­s­per­son i både Braa­thens og Nor­we­gi­an, kom­mu­ni­ka­sjons­di­rek­tør i Forne­bu Ut­vik­ling og in­for­ma­sjons­sjef i Kraft Foods (Freia). Hun har også hatt uli­ke styre­verv, bl.a. fem år som styre­med­lem i Oslo Luft­havn AS. Ju­bi­lan­ten er født på Gjø­vik og har bodd i Oslo/bae­rum i man­ge år.

Søn­dag 85 år

Si­vil­in­ge­ni­ør Hans Kris­ti­an Øv­staas, Tore Hals Mej­dells vei 20, 0751 Oslo. Øv­staas var tid­li­ge­re di­rek­tør i Ber­ge­sen d.y. ASA. Han har ut­dan­nel­se fra Nor­ges tek­nis­ke høy­sko­le 1957 og ar­bei­det en pe­rio­de på Akers mek. Verk­sted og Stord Verft. Han har hatt til­lits­verv i Det Nors­ke Ve­ri­tas, Lloyds Lon­don, Kvaer­ner, Kvaer­ner Ship­ping, Nor­ges Re­deri­for­bund, In­ter­tan­ko og Sjø­farts­mu­se­et.ju­bi­lan­ten er født i Har­dan­ger og bod­de se­ne­re Tøns­berg. Da­gen fei­res med fa­mi­li­en.

75 år

Svein Brek­ke Gun­der­sen, Huk Ave­ny 63 B, 0287 Oslo. Ju­bi­lan­ten er ut­dan­net so­sio­nom og har ar­bei­det in­nen ru­som­sorg, kri­mi­nal­om­sorg og barne­vern i Oslo og Aar­hus. Han av­slut­tet sin yr­kes­kar­rie­re som stabs­le­der og sted­for­tre­der for di­rek­tør i Barne­og fa­mi­lie­eta­ten, Oslo kom­mu­ne. Svein Brek­ke Gun­der­sen er født i Sør-fron. På 60-tal­let var han re­dak­tør i Unge Ven­st­res med­lems­avis Vi Vil. Han var også fyl­kes­le­der for Opp­land Unge Venst­re og se­ne­re Oslo Unge Venst­re. I Jus­tis­de­par­te­men­tet var han re­dak­tør for Tids­skrift for kri­mi­nal­om­sorg . Rundt år­hundre­skif­tet had­de han en pe­rio­de for Ar­bei­der­par­ti­et i Vin­de­ren by­dels­ut­valg. Svein Brek­ke Gun­der­sen har stelt med ama­tør­revy både som in­struk­tør, tekst­for­fat­ter og skue­spil­ler på seks skole­revy­er på Gref­sen gym­nas, han var også in­volvert i Oslo-uka stu­dent­revy -66. Han star­tet opp og le­det Bar­ne- og fa­mi­lie­eta­tens se­nior­klubb de førs­te fem åre­ne. Første­prio­ri­tet i pen­sjo­nist­til­va­er­el­sen er dat­ter og to barne­barn, en hånd­full na­ere og tro­fas­te ven­ner og 45 min. dag­lig trim. Da­gen Fei­res med ven­ner som er hjem­me i fe­rien.

70 år

Se­nior­råd­gi­ver Karl Erik An­der­sen, Sør­eng­kaia 51,

0194 Oslo. An­der­sen har va­ert kring­kas­tings­ar­ki­var i Na­sjo­nal­bi­blio­te­ket si­den

1994. Han er født i Mo­sjø­en, voks­te opp i Val­nes­fjord og gikk på real­sko­le og gym­nas på Faus­ke. Han stu­der­te på Blin­dern, var ett år lek­tor i Ber­le­våg og el­le­ve år på Båsmo ung­doms­sko­le. I 1989 var han blant de førs­te 40 til­sat­te ved Na­sjo­nal­bi­blio­tek­av­de­lin­ga i Ra­na (NBR) og job­bet et år med inn­sam­ling av nors­ke avi­ser til mikro­fil­ming. Si­den har han job­bet med plikt­av­le­ve­ring og for­mid­ling av ra­dio og TV, og etter av­ta­le med NRK er over 70.000 ra­dio­pro­gram nå kla­rert og til­gjen­ge­lig på nb.no. Si­den 1994 har han også re­di­gert nett­ste­det Ex­pec­ting Rain, om Bob Dy­lan. Ju­bi­lan­ten har tre barn og seks barne­barn og bor på Sør­en­ga hvor da­gen fei­res med fa­mi­lie og slekt.

70 år

Ting­retts­dom­mer Pet­ter Jean John­sen, Kjels­ås­vei­en 53 A, 0488 Oslo. Ju­bi­lan­ten er ting­retts­dom­mer ved Ned­re Ro­me­ri­ke ting­rett. Han var le­der av SEFO (nå Spe­sial­en­he­ten for po­liti­sa­ker) på 1990-tal­let og har va­ert le­der av fle­re kon­troll­kom­mi­sjo­ner i det psy­kis­ke helse­ver­net i Oslo og Akers­hus fra 1991 til d.d. Han er født og opp­vokst i Oslo, tok ju­ri­disk em­bets­ek­sa­men i 1976 og star­tet som første­sek­reta­er i Helse- og so­sial­de­par­te­men­tet. Se­ne­re stil­lin­ger har va­ert som po­liti­full­mek­tig/ po­liti­ad­ju­tant i Oslo po­liti­dis­trikt, dom­mer­full­mek­tig i As­ker og Bae­rum her­reds­rett, samt stats­ad­vo­kat ved Eid­si­va­ting (nå Oslo) stats­ad­vo­kat­em­be­ter. Stil­lin­gen som ting­retts­dom­mer ved Ned­re Ro­me­ri­ke ting­rett har han hatt si­den 1989. Han bru­ker gjer­ne sin fri­tid i fjel­let, og på fri­lufts­liv, tre­ning, kul­tur og sam­men med fa­mi­li­en. Han har ni barne­barn og seks bo­nus­barne­barn. Da­gen fei­res på hyt­ta med fa­mi­li­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.