Den ki­ne­sis­ke sjø­man­nen med en enorm skips­flå­te

For seks hund­re år si­den før­te en ru­ven­de kinesisk eve­nukk en flå­te med enor­me skip til In­dia, Ara­bia og enda len­ger. Følg Zheng Hes ar­ma­da av skatte­skip …

De Store Oppdagerne - - Innhold -

I1403, un­der Yong­le-kei­se­rens re­gje­rings­tid i Ki­na, ble det ut­stedt en kei­ser­lig ord­re om å be­gyn­ne å byg­ge en flå­te med su­per­skip – far­tøy som var ko­los­salt mye stør­re enn det noen had­de sett før. Of­fi­si­elt ble de kalt Xia­fan Guan­jun («Den uten­lands­ke eks­pe­di­sjons­ar­ma­da»), men mons­ter­ski­pe­ne skul­le bli bed­re kjent som Ming­dy­nas­ti­ets skatte­skip.

Skipene had­de plass til hele 1000 menn, og noen av dem skal ha vært 137 me­ter lan­ge, 55 me­ter bre­de og fle­re eta­sjer høye med ni mas­ter og 12 seil. De fikk euro­pe­is­ke skip til å se ut som leke­bå­ter – til sam­men­lig­ning skal Co­lum­bus’ flagg­skip San­ta María, som ble byg­get 60 år se­ne­re, ha vært bare 18 me­ter lang fra baug til ak­ter­stavn.

Den som fikk til­sy­net med det­te enor­me skips­byg­gings­pro­sjek­tet ved bred­den av el­ven Qin­huai var Zheng He, en eve­nukk som had­de enorm makt, og som selv var stor og kraf­tig med sine 1,83 cm. He ble se­ne­re ad­mi­ral for den­ne kei­ser­li­ge flå­ten, og le­det den fly­ten­de byen av seil på syv vidt­rek­ken­de eks­pe­di­sjo­ner rundt Sør­kina­ha­vet og over Det in­dis­ke hav.

Selv om skatte­ski­pe­ne van­lig­vis for­lot Ki­na sam­let i en re­spekt­inn­gy­ten­de flå­te, ble se­pa­ra­te skvad­ro­ner un­der le­del­se av un­der­ad­mi­ra­ler – som for ek­sem­pel eve­nuk­ke­ne Hong Bao og Zhou Man – ofte sendt ut på egne opp­drag for å få mest mu­lig ut av eks­pe­di­sjo­ne­ne.

Hva var det kei­se­ren prøv­de å opp­nå med å vise sli­ke ma­ri­ti­me musk­ler, og hvor­for plas­ser­te han så mye sjø­mi­li­tær makt i hen­de­ne på en tid­li­ge­re straffe­dømt me­nig­mann som ble kast­rert som barn, og som stam­met fra en et­nisk mi­no­ri­tet som var mus­li­mer og bod­de i fjel­le­ne i inn­lan­det?

GUTT BLIR TIL MANN

Ki­nas størs­te sjøfarer ble født i fjel­le­ne i Sen­tralA­sia, en fle­re uker lang rei­se fra nær­mes­te kyst. Han fikk nav­net Man He og ble opp­fost­ret som Hui-mus­lim. Den ki­ne­sis­ke hæ­ren le­det en in­va­sjon mot mon­go­ler­ne, og in­va­der­te hjem­byen hans i 1382. Fa­ren ble drept i kam­pe­ne, og den ti år gam­le gut­ten ble tatt til fan­ge. De­ret­ter ble han ble kast­rert på ri­tu­elt vis og ut­dan­net til kei­ser­lig eve­nukk. Han fikk nav­net San Bao (som be­tyr «tre ju­ve­ler») og ble sendt til hoff­et til Zhu Di – prin­sen av Yan og fjer­de sønn til Zhu Yuan­zhang, Hong­wu-kei­se­ren. Han grunn­la for øv­rig Ming­dy­nas­ti­et i Bei­ping (da­gens Bei­jing).

De nes­te tjue åre­ne på­gikk en ved­va­ren­de voldelig kon­flikt med mon­go­ler­ne. Inn­vik­lede po­li­tis­ke in­tri­ger ras­te inn­ad i Ming­dy­nas­ti­et, og den unge San Bao skal ha ut­mer­ket seg med mot, lo­ja­li­tet og in­tel­li­gens. Bao steg i gra­de­ne og ble den mest be­trod­de av Zhu Dis med­ar­bei­de­re. De ga ham det ære­ful­le nav­net Zheng He, etter en helte­mo­dig inn­sats i slaget ved Zhenglun­ba.

I 1402 av­sat­te Zhu Di nevø­en Zhu Yun­wen

(Jian­wen-kei­se­ren) fra drage­tro­nen og ble Yong­le-kei­ser. Han sat­te umid­del­bart i gang med å bry­te fa­rens ty­de­li­ge ord­rer, som for­bød mi­li­tæ­re eks­pe­di­sjo­ner inn i and­re land. Den nye hers­ke­ren be­stil­te skatte­flå­ten og gjor­de sin sjefseve­nukk til ad­mi­ral for eks­pe­di­sjons­ar­ma­da­en. Man dis­ku­te­rer frem­de­les hva ho­ved­for­må­let med eks­pe­di­sjo­ne­ne var, si­den de vir­ket mer som skrem­men­de be­søk enn åpen­ba­re in­va­sjo­ner. Kon­se­kven­sen var at Ki­na sik­ret seg lu­kra­ti­ve han­dels­ru­ter, knus­te den om­fat­ten­de pi­rat­virk­som­he­ten og sik­ret seg gode pri­ser og lo­jal tro­skap fra vett­skrem­te uten­lands­ke le­de­re i hele re­gio­nen. Noen his­to­ri­ke­re har ar­gu­met­nert med at det hele var en svært for­seg­gjort men­neske­jakt for å fin­ne Zhu Dis for­gjen­ger Zhu Yun­wen, som mu­li­gens unn­slapp kup­pet som av­sat­te ham. Uan­sett hva han var ute etter å opp­nå, så vis­te Yong­le-kei­se­ren ty­de­lig for hele ver­den hvem som var sje­fen. Og hans høy­re hånd gjen­nom det hele var ad­mi­ral Zheng He, som var så be­trodd at han fikk til­delt blan­ke skrift­rul­ler og kei­se­rens segl, slik at han kun­ne ut­ste­de kei­ser­li­ge ord­rer til havs.

DE FØRS­TE REI­SE­NE

Zheng He la ut fra Nan­jing på sin førs­te rei­se i 1405 ( se punkt 1 på kar­tet på nes­te side), led­sa­get av as­sis­ten­ten Wang Jinghong og mer enn 27 000 menn. De reis­te over Sør­kina­ha­vet, ven­tet gjen­nom regn­ti­den i Tai­ping, seil­te sør­over langs kys­ten av da­gens Viet­nam, Malay­sia og In­do­ne­sia, før de an­kom Ja­va. De­ret­ter drei­de de vest­over gjen­nom Malak­kast­re­det og over Ben­gal­buk­ta til Cey­lon (da­gens Sri Lan­ka), Qui­lon (i dag Kollam) og Ca­li­cut (Koz­hiko­de) i Kerala i In­dia.

Den mest mar­kan­te hen­del­sen på den­ne rei­sen var det his­to­ris­ke opp­gjø­ret ved Palem­bang på Suma­tra ( 2) med en enorm styr­ke lei­e­sol­da­ter le­det av den be­ryk­te­de

317 An­tal­let skip i Zheng Hes førs­te flå­te. Mann­ska­pet tal­te nes­ten 28 000 menn.

pi­ra­ten kong Chen Zuyi, som len­ge had­de ter­ro­ri­sert skips­tra­fik­ken i Malak­kast­re­det. I det på­føl­gen­de slaget ble 5000 pi­ra­ter drept, og Chen Zuyi ble tatt til fan­ge og frak­tet til Nan­jing for å bli hen­ret­tet.

Den and­re eks­pe­di­sjo­nen reis­te ut i star­ten av 1408 og fulg­te en lig­nen­de rute – med stopp i Ca­li­cut, Malac­ca, Se­mu­de­ra, Ja­va, Siam, Cham­pa og Qui­lon, for å nev­ne noen. Ett av må­le­ne med den­ne rei­sen var å min­ne Jama­pa­hit-kon­ge­ne på Ja­va om at im­pe­ri­et fulg­te med på dem. De had­de nett­opp blitt tvun­get til å be om unn­skyld­ning og be­ta­le en bot for dra­pet på fle­re ki­ne­sis­ke tje­neste­menn. Zheng He inn­sat­te også for­melt Ma­na Vik­raan som konge over Ca­li­cut, og be­kref­tet det gode for­hol­det mel­lom Ki­na og In­dia ( 3) på nytt.

På den tred­je rei­sen (1409-11) en­ga­sjer­te Zheng He seg i et slag med kong Ala­kes­hvara av Cey­lon ( 4), som had­de tru­et nabo­lan­de­ne som Ki­na had­de gode di­plo­ma­tis­ke for­bin­del­ser med. Ala­kes­hvara lur­te Zheng He og 2000 av men­ne­ne hans inn i lan­det mot hovedstaden Kot­te. De­ret­ter kut­tet han for­bin­del­sen de­res til skatte­flå­ten. Kine­ser­ne lot seg imid­ler­tid ikke knek­ke så lett. Sva­ret de­res var å an­gri­pe hovedstaden og ven­te på at de sin­ga­le­sis­ke trop­pe­ne kom til­ba­ke for å for­sva­re den. Lo­kal­be­folk­nin­gen ble be­sei­ret og Ala­kes­hvara ble tatt til fan­ge. Han ble til slutt satt fri, men det mek­ti­ge Ming­dy­nas­ti­et had­de nok en gang vist sin styr­ke.

I 1413 reis­te flå­ten ut fra Nan­jing på sin fjer­de rei­se, og ad­mi­ral He had­de fått ord­re om vir­ke­lig å tes­te rekke­vid­den til de gi­gan­tis­ke skatte­ski­pe­ne. Etter fle­re stopp langs de sam­me ru­te­ne som tid­li­ge­re, fort­sat­te flå­ten for­bi Ca­li­cut for å be­sø­ke Maldivene og Lak­ka­di­ve­ne, og de­ret­ter Hor­muz i Per­sia­buk­ta ( 5).

I 1415 had­de Zheng He et opp­hold mens han pas­ser­te det nord­li­ge Suma­tra for å ta seg av Sekan­dar, tron­pret­enden­ten i Se­mu­de­ra ( 6). Tron­ra­ne­ren had­de akku­rat av­satt sul­tan Zain al-’abi­din, som var støt­tet av kine­ser­ne. Zain al-’abi­din ble inn­satt på tro­nen igjen, mens Sekan­dar ble tatt til fan­ge, ført hjem til Ming-hoff­et og hen­ret­tet.

DIPLOMATISK KLØKT

Det var imid­ler­tid ikke alle som ble slept til Ki­na i len­ker. Man­ge am­bas­sa­dø­rer ble frak­tet til­ba­ke til Bei­jing (som had­de over­tatt som ho­ved­stad etter Nan­jing un­der Yong­le-kei­se­ren) på de enor­me skatte­ski­pe­ne, i luk­su­riø­se lu­ga­rer med bal­kon­ger, mens de had­de med seg ga­ver til kei­se­ren.

På den fem­te rei­sen tur­ner­te flå­ten mel­lom han­dels­sent­re­ne i Ara­bia og Øst-afri­ka, og de gikk i land i Aden, Mogadishu, Bra­va, Zhu­bu og Mal­in­di ( 7). Skatte­ski­pe­ne må ha lig­net på Noas ark der de kom sei­len­de hjem med ekso­tis­ke afri­kans­ke dyr som lø­ver, leo­par­der, ka­me­ler, strut­ser, sebra­er, nese­horn, an­ti­lo­per og en sji­raff fra Mal­in­di. Spe­si­elt sji­raf­fen vak­te stor begeist­ring ved Ming-hoff­et, der de trod­de det var en ke­il­un – en frem­tre­den­de skap­ning i kinesisk my­to­lo­gi som av og til ble sam­men­lig­net med en en­hjør­ning, men som lig­ner mer på en blan­ding av en dra­ge og en hest.

Så fort de hyl­lest­bæ­ren­de am­bas­sa­dø­re­ne had­de av­le­vert sin nytte­last og an­er­kjent kei­se­rens makt, ble de sendt hjem med ga­ver (van­lig­vis sil­ke) til sine re­spek­ti­ve le­de­re. Den sjet­te rei­sen, som seil­te ut i 1421, had­de med seg 16 sli­ke sende­bud til­ba­ke til sine hjem­land ( 8). Skatte­flå­ten reis­te til Cey­lon og del­te seg de­ret­ter opp i skvad­ro­ner som skjøt ut i alle retninger, som gnis­ter fra en kinap­utt.

Tid­lig på 1420-tal­let brøt det ut kon­flik­ter langs Ki­nas gren­ser mot nord, og Yong­lekei­se­rens had­de ikke len­ger fo­kus på

5 000 An­tal­let pi­ra­ter som ble drept i et slag på Zheng He’s førs­te rei­se.

skatte­ski­pe­ne. Flå­ten ble der­for satt i dokk i Nan­jing fra 1422 til 1431, mens men­ne­ne ble satt til å kjem­pe mot mon­go­ler­ne.

I 1424, mens Zheng He var på et diplomatisk opp­drag til Palem­bang, døde Yong­le-kei­se­ren mens han per­son­lig le­det et av dis­se sla­ge­ne. Et­ter­kom­me­ren hans, Zhu Ga­oz­hi (Hongxik­ei­se­ren) av­slut­tet skatte­skip­prak­si­sen brått og bru­talt. Zheng He ble satt på land og fikk kom­man­do­en over byen Nan­jing.

DEN SIS­TE SKATTEJAKTEN

Hongxi-kei­se­rens re­gje­rings­tid ble imid­ler­tid kort. Da Zhu Ga­oz­hi døde i 1425 kom Zhu Zhanji, Xuan­de-kei­se­ren, til mak­ten. Han bruk­te pen­ge­ne på pro­sjek­ter som det sto­re Bao’en­tem­pel­et – også kjent som por­se­len­s­tår­net i Nan­jing – som ble et av den mo­der­ne si­vi­li­sa­sjo­nens un­der­verk. Men den nye kei­se­ren tørs­tet etter mer he­der og ære. Han vil­le ha en smak av den lu­kra­ti­ve hyl­les­ten som had­de flom­met inn i de kei­ser­li­ge penge­kis­te­ne un­der beste­fa­rens re­gje­rings­tid. Zhu Zhanji be­ord­ret skatte­ski­pe­ne ut på en ny rei­se, og i ja­nu­ar 1431 for­lot de Long­wan («Drage­buk­ta»)med Zheng He ved ro­ret.

Den­ne syv­en­de rei­sen skul­le bli skatte­flå­tens sis­te hei­sa­tur. Skipene seil­te langs Yangt­ze- el­ven og bruk­te må­ne­der på å be­sø­ke hav­ner i hele Sør­kina­ha­vet. I mars an­kom de Ja­va, før de fort­sat­te til Palem­bang og seil­te langs Mu­si­el­ven, gjen­nom Ban­kast­re­det, for­bi øy­grup­pe­ne Ling­ga og Riau. Om­rå­det var hjem­søkt av pi­ra­ter, men in­gen var mek­ti­ge nok til å pla­ge ar­ma­da­en av skatte­skip – før de kom til Malak­ka i au­gust 1432.

I sep­tem­ber kom skipene i Se­mu­de­ra, og i no­vem­ber an­kom de Beru­wala på Cey­lon. I de­sem­ber var de i Ca­li­cut, og de­ret­ter fort­sat­te flå­ten til Hor­muz, der de ble væ­re­ne til midt­en av mars. Iføl­ge Xia Xi­y­ang re­tur­ner­te de hjem der­fra. And­re kil­der, som for ek­sem­pel første­hånds­in­for­ma­sjon fra flåte­med­lem­met Fei Xin, be­skri­ver der­imot en mye leng­re rei­se, der minst ett av skipene be­søk­te Maldivene, Djo­far, La­sa, øy­ene An­daman og Ni­co­bar, Aden, Bra­va, Mogadishu og Mekka ( 9). En an­nen skri­bent som var med på eks­pe­di­sjo­nen, Ma Huan, skrev om Tian­fang (den him­mels­ke kube) i Mekka, med hen­vis­ning til Ka­ba.

Zheng He døde tro­lig på sin syv­en­de ekspedisjon og ble stedt til hvi­le på ha­vet. Etter hjem­koms­ten ble flå­ten tatt ut av drift. De used­van­li­ge skipene ble over­latt til seg selv og råt­net bort. Ver­den skul­le ikke få se en ar­ma­da på sam­me stør­rel­se igjen før på 1900-tal­let. d

ET LIV PÅ REI­SEUN­DER: Den hed­re­de ad­mi­ral Zheng He (i hvitt) øns­kes vel­kom­men hjem etter en av rei­se­ne. UN­DER, INNFELT: Zhu Di, Yong­le-ki­se­ren som be­stil­te flå­ten. HØY­RE: Et el­fen­ben­re­li­eff fra Ja­va som vi­ser an­koms­ten for ad­mi­ra­lens skatteflåte. HELT TIL HØY­RE: Et ver­dens­kart fra ca. 1754, ko­piert fra et kart som an­gi­ve­lig skal ha vært ut­ar­bei­det på Zheng Hes eks­pe­di­sjo­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.