OPPDAGERNES TIDS­AL­DER

De Store Oppdagerne - - Oppdagernes Tidsalder -

På 1400- og 1500-tal­let la de mek­tigs­te euro­pe­is­ke na­sjo­ne­ne ut på de­spe­ra­te eks­pe­di­sjo­ner for å ut­fors­ke klo­den, erob­re ko­lo­ni­er og byg­ge han­dels­im­pe­ri­er. Det­te var en æra med in­ten­se, hav­krys­sen­de eks­pe­di­sjo­ner. Det­te var oppdagernes tids­al­der.

Den­ne pe­rio­den had­de en enorm inn­fly­tel­se. Ves­tens for­stå­el­se av pla­ne­ten ble stør­re, si­den en «ny ver­den» åpen­bar­te seg på den and­re si­den av At­lan­ter­ha­vet. Euro­pa ble over­svøm­met av enor­me rik­dom­mer, kostholdet ble end­ret for mil­lio­ner av men­nes­ker og tek­no­lo­gi­en blomst­ret. I mel­lom­ti­den ble den afri­kans­ke slave­han­de­len trap­pet opp. Syk­dom­mer og ble over­ført til man­ge ur­folk, og kul­tu­rene de­res ble en­ten ska­det el­ler øde­lagt for all­tid.

Dis­se kon­se­kven­se­ne var like ufor­ut­sig­ba­re som de nye, uut­fors­ke­de ha­ve­ne. Vi­kin­ge­ne had­de son­dert Nord-ame­ri­kas øst­kyst fle­re hund­re år tid­li­ge­re, men de­res funn ble ald­ri for­mid­let vi­de­re. På 300-tal­let had­de Aris­to­te­les vist at jor­da var rund, men det var en hard­nak­ket myte at det var et stort tom­rom i Mid­del­ha­vet. Da­ti­dens opp­da­ge­re seil­te uten­for kan­ten av kar­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.