1 INN I MØRKET

Euro­pe­er­ne had­de in­gen anel­se om hva som ven­tet dem der ute på de uut­fors­ke­de ha­ve­ne.

De Store Oppdagerne - - Oppdagernes Tidsalder -

Her­kules­søy­le­ne er to fjell­for­ma­sjo­ner på hver sin side av det sma­le Gi­bral­tar­stre­det. Den ene er Gi­bral­tar­klip­pen, og den and­re er top­pen av det nord­afri­kans­ke fast­lan­det. På 1400-tal­let var det her kar­te­ne slut­tet og et tom­rom i kunn­ska­pen be­gyn­te. De la­tins­ke lan­de­ne kal­te At­lan­ter­ha­vets fla­te uten­for stre­det for Ma­re Tene­bro­sum, mens det arabiske nav­net på tom­rom­met var Bahr al-zu­la­mat. Beg­ge de­ler be­tyr «mørkets hav».

Så hvor­for var euro­pe­er­ne på 1400-tal­let så iv­ri­ge etter å sei­le uten­for kan­ten på den kjen­te ver­den og inn i mørket? Jak­ten på rik­dom er det enk­le sva­ret. Afri­ka had­de lov­na­der om gull, edel­ste­ner og sla­ver, mens Øs­ten (In­dia, Ki­na og Kryd­der­øy­ene) had­de etter­trak­tet kryd­der. Det var også and­re fak­to­rer med i bil­det, der­iblant man­ge som se­ne­re le­det til den helte­mo­di­ge tids­al­de­ren med ut­fors­king av Ark­tis og rom­kapp­lø­pet. Ge­o­gra­fisk nys­gjer­rig­het var en na­tur­lig vei vi­de­re etter re­nes­san­sen – den frukt­ba­re pe­rio­den med kunst­ne­ris­ke ut­trykk som flom­met over Euro­pa fra 1300-tal­let, der krea­ti­ve gren­ser ble tøyd og ut­fors­ket. Den iboen­de men­nes­ke­li­ge nys­gjer­rig­he­ten hos de vik­tigs­te opp­da­ger­ne ble pir­ret av his­to­rie­ne om rik­dom og opp­le­vel­ser som ble for­talt om de førs­te rei­sen­de til Ori­en­ten, f.eks. Mar­co Polo tid­lig på 1200-tal­let. Na­sjo­nal stolt­het og in­ter­na­sjo­nal ri­va­li­se­ring spil­te også en rol­le. Man­ge euro­pe­is­ke mo­nar­ker had­de am­bi­sjo­ner om å byg­ge im­pe­ri­er, akku­rat som gre­ker­ne og ro­mer­ne had­de gjort i an­tik­ken, og de vil­le ikke bli forbi­gått av nabo­lan­de­ne. Frykt var minst like vik­tig. Por­tu­gal var ube­skyt­tet og av­skå­ret fra Mid­del­ha­vet, mens and­re euro­pe­is­ke land føl­te seg sår­ba­re for an­grep fra øst. Der ut­gjor­de de vel­stå­en­de og ut­vik­le­de islams­ke na­sjo­ne­ne en po­ten­si­ell trus­sel, spe­si­elt si­den stø­vet så­vidt had­de lagt seg etter vol­den som kors­fa­rer­ne had­de for­år­sa­ket. I til­legg sto dis­se mus­lims­ke lan­de­ne i vei­en for Silke­vei­en, en land­ba­sert han­dels­rute mot Øs­ten, der ver­di­ful­le og høyst etter­trak­te­de kryd­der­sor­ter som pep­per, ka­nel, mus­kat og nel­lik ble dyr­ket.

«DET ARABISKE NAV­NET PÅ ET TOM­ROM VAR BAHR ALZULAMAT… MØRKETS HAV.»

15 000 An­tal­let en­gels­ke mil man tror Mar­co Polo til­bake­la fra 1271 til han var hjem­me Ve­ne­zia i 1295.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.