FRYKTENS ODDE

SJØMENNENES NEMESIS

De Store Oppdagerne - - Oppdagernes Tidsalder -

Kapp det gode håp er ikke Afri­kas sør­ligs­te punkt (det er det Kapp Agul­has som er, 140 km len­ger øst, der At­lan­ter­ha­vet og Det in­dis­ke hav egent­lig mø­tes). Men for tu­sen­vis av uhel­di­ge sjø­folk har den stei­ne­te od­den vist seg å bli slut­ten på rei­sen. Den ble døpt Kapp Storm av Bar­to­lom­eu Dias da han le­det den førs­te eks­pe­di­sjo­nen som skul­le run­de kap­pet, men det litt hyg­ge­li­ge­re til­nav­net har det tro­lig fått av por­tu­gals kong Jo­han II. For ham var det bare et hjør­ne som måt­te run­des på vei­en til rik­dom­me­ne som ven­tet borten­for. Dias’ be­skri­vel­se var mer kor­rekt, og 12 år etter hans his­to­ris­ke rei­se gikk ski­pet hans ned i en storm.

Vra­ke­ne lig­ger strødd på hav­bun­nen ved Sør-afri­ka – mer enn 2500 far­tøy­er har gått ned si­den 1500, og hundre­vis av dis­se sank rundt Wes­tern Ca­pe. Det lig­ger bå­ter fra nes­ten 40 land i den­ne skips­kirke­går­den. His­to­rie­ne om gru­som­he­ter og tra­ge­di­er gir gjen­klang over hele den sjø­fa­ren­de klo­den, fra skrø­ner om Den­fly­ven­de hol­len­der til den uen­de­lig tris­te histo­ri­en om Ar­nis­ton, ski­pet som for­lis­te i 1815 full­pak­ket med så­re­de sol­da­ter på vei hjem fra Kan­dy­an­kri­ge­ne i det som i dag er Sri Lan­ka.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.