KONGELIG INNOVATØR

HEN­RIK SJØ­FA­RE­REN

De Store Oppdagerne - - Oppdagernes Tidsalder -

For por­tu­gi­ser­ne, som ikke had­de hav­ner i Mid­del­ha­vet, og som måt­te gå inn i det­te ha­vet via det stra­te­gisk om­strid­te Gi­bral­tar­stre­det, var det livs­vik­tig å etab­le­re en al­ter­na­tiv, sjø­ba­sert rute til Det fjer­ne øs­ten. In­fan­te Dom Hen­ri­que de Avis (1394-1460) – tred­je sønn av por­tu­gals kong Jo­han I og i dag bed­re kjent som prins Hen­rik Sjø­fa­re­ren – for­sto det­te, og som svar på an­grep fra afri­kans­ke pi­ra­ter lan­ser­te han de førs­te, euro­pe­is­ke rai­de­ne langs den afri­kans­ke kyst­lin­jen mot At­lan­ter­ha­vet.

Hen­rik sat­te også i verk fle­re in­no­va­ti­ve pro­sjek­ter, der­iblant ut­vik­lin­gen av kara­vel­len, et sner­tent lite seil­skip som re­vo­lu­sjo­ner­te rekke­vid­den og has­tig­he­ten for eks­pe­di­sjo­ne­ne. Det ryk­tes også at han etab­ler­te et aka­de­mi for kar­to­gra­fi, ast­ro­no­mi og na­vi­ga­sjon fra sin base på Sar­ges-halv­øya, det sør­vest­ligs­te punk­tet i Euro­pa, selv om noen his­to­ri­ke­re be­tvi­ler det­te. Han le­det sto­re frem­skritt in­nen kart­pro­duk­sjon, send­te na­vi­ga­tø­rer len­ger ned langs kys­ten av Afri­ka enn euro­pe­er­ne noen­sin­ne had­de reist før, og han opp­da­get og gjor­de krav på Ma­dei­ra og Azo­re­ne som por­tu­gi­sis­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.