UTEN­FOR KAR­TET

UT­FORS­KING AV HA­VE­NE

De Store Oppdagerne - - Oppdagernes Tidsalder -

Sam­men med kunst­ne­ris­ke frem­skritt i re­nes­san­sen, var trykk­pres­sen den nye opp­fin­nel­sen som skap­te re­vo­lu­sjon in­nen kart­pro­duk­sjon på 1400-tal­let. Nå kun­ne man pro­du­se­re de­tal­jer­te na­vi­ga­sjons­kart som inne­holdt na­tur­li­ge kjenne­tegn og kom­pass­lin­jer.

På­li­te­lig kar­to­gra­fi og ge­o­gra­fisk kunn­skap var frem­de­les dy­re­bar, in­tel­lek­tu­ell ei­en­dom, og år­sa­ke­ne til det var både øko­no­mis­ke, mi­li­tæ­re og di­plo­ma­tis­ke. Opp­da­ger­ne ble vok­tet med stor mis­tenk­som­het, men det fan­tes sam­ar­beid, spe­si­elt mel­lom por­tu­gi­ser­ne. På sam­me måte som Diogo Cão nøt godt av Hen­rik Sjø­fa­re­rens ar­beid, kun­ne Bar­to­lom­eu Dias gi Vasco da Ga­ma kunn­skap om hvor­dan man kun­ne unn­gå stillebeltet, fan­ge opp pas­sat­vin­de­ne og run­de kap­pet på rei­sen til In­dia.

Mens opp­da­ger­ne ofte reis­te ut i blin­de, opp­lys­te de hele ver­den i etter­kant. Co­lum­bus viss­te ikke hvor han var da han gikk i land på Ba­ha­mas i 1492. Han had­de imid­ler­tid med seg en spansk kar­to­graf som het Juan de la Co­sa. I 1499 reis­te de la Co­sa sam­men med Alonso de Oje­da til Sør-ame­ri­ka, og de­ret­ter la­get han det som ble det førs­te euro­pe­is­ke ver­dens­kar­tet som inne­holdt det ame­ri­kans­ke kon­ti­nen­tet. Åtte år se­ne­re var den førs­te, kjen­te bru­ken av or­det Ame­ri­ka med på ver­dens­kar­tet Uni­ver­sa­lis Cos­mo­grap­hia, la­get av de tys­ke kar­to­gra­fe­ne Mar­tin Wald­seemül­ler og Matt­hias Ring­man. Kar­tet vis­te at kon­ti­nen­tet ikke var kob­let sam­men med Asia.

Ma­gel­lan ar­bei­det med kos­mo­gra­fen Rui Fa­leiro – en pio­nér in­nen bruk av vi­ten­ska­pe­li­ge me­to­der for å be­stem­me leng­de- og bredde­gra­der – når han skul­le plan­leg­ge en ekspedisjon. De por­tu­gi­sis­ke kar­to­gra­fe­ne Jor­ge Rei­nel og Diogo Ri­beiro ut­vik­let også kart for Ma­gel­lans rei­se, men in­gen kart­ma­ke­re kun­ne ha for­be­redt ham på det overveldende sto­re Stille­ha­vet. I 1527 bruk­te Ri­beiro in­for­ma­sjon fra Ma­gel­lans le­gen­da­ris­ke ekspedisjon til å ska­pe det førs­te vi­ten­skaps­ba­ser­te ver­dens­kar­tet, Padrón­re­al.

Ma­gel­lans mann­skap skrev dag­lig i en bok der de do­ku­men­ter­te sted, av­stan­der og lande­mer­ker. Der­for vet vi at de mis­tet en hel dag på jord­om­sei­lin­gen vest­over for­di de gikk mot jor­dens ro­ta­sjon.

«IN­GEN KARTMAKER KUN­NE HA FOR­BE­REDT MA­GEL­LAN PÅ DET OVERVELDENDE STO­RE STILLE­HA­VET.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.