NA­VI­GA­SJON

De Store Oppdagerne - - Oppdagernes Tidsalder -

Kor­rekt na­vi­ga­sjon var et spørs­mål om liv el­ler død. I til­legg til be­stikk­reg­ning, der man «gjet­tet» ski­pets kurs og has­tig­het, bruk­te sjø­men­ne­ne også et mag­ne­tisk kom­pass. Ved hjelp av sjø­kart, ast­ro­la­ber og kvad­ran­ter bruk­te na­vi­ga­tø­re­ne so­len, Nord­stjer­nen og ho­ri­son­ten til å reg­ne ut ti­den og po­si­sjo­nen.

VEIVISER En kopi av et sjø­manns­kom­pass fra oppdagernes tids­al­der. De var i bruk i Euro­pa fra 900-tal­let, og var en vik­tig del av ut­sty­ret til na­vi­ga­tø­re­ne. FØLG SO­LEN Det­te avan­ser­te sol­u­ret fra mid­del­al­de­ren ble også brukt til å måle høy­den på so­len.

MESSING Det­te bær­ba­re sol­u­ret har et in­ne­byg­get kom­pass. Når nord var lo­ka­li­sert kun­ne uret vise ti­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.