HVA SKJED­DE ET­TER­PÅ?

De Store Oppdagerne - - Leiv Eiriksson -

Leiv ble væ­ren­de på Grøn­land og om­fav­net kris­ten­dom­men. Bro­ren Tor­vald, der­imot, reis­te på en ny ekspedisjon til Vinland, der han ble drept. Den and­re bro­ren, Tor­stein, prøv­de å hen­te Tor­valds lik, men døde etter en mis­lyk­ket rei­se. Hans kone, Gud­rid Tor­bjar­nardó­ttir, møt­te og gif­tet seg de­ret­ter med Tor­finn Karls­evne, en is­landsk han­dels­mann som se­ne­re prøv­de å etab­le­re en stør­re, mer per­ma­nent bo­set­ting på det nye kon­ti­nen­tet. Han mis­lyk­tes, men pa­ret fikk en sønn, Snor­re Tor­finns­son, som ble den førs­te euro­pe­er­en som var født på det ame­ri­kans­ke kon­ti­nen­tet.

Leifs søster Frøydís Eríks­dó­ttir reis­te også til Vinland, en­ten sam­men med Tor­finn Karls­evne, el­ler som del av en ekspedisjon med to and­re is­lands­ke han­dels­menn, som hun se­ne­re svek og fikk drept (alt etter hvil­ken saga du le­ser). Det vis­te seg å være vans­ke­lig for vi­kin­ge­ne å dri­ve en per­ma­nent bo­set­ting, til tross for at landskapet ga et godt ut­gangs­punkt for ut­tak av tre­vir­ke og for­sy­nin­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.