LANDSKAPET

De Store Oppdagerne - - Jakten På Z -

Fawcett men­te at alle and­re som let­te etter rui­ner var på feil sted, og at de søk­te for nær de sto­re el­ve­ne. Han plan­la i ste­det å ut­fors­ke inn­lan­det mel­lom side­el­ve­ne Xin­gu og Tapa­jó, der han var over­be­vist om at Z lå. Man­ge stamme­folk had­de smakt på kon­tak­ten med den så­kal­te si­vi­li­ser­te ver­den, og var kraf­ti­ge mot­stan­de­re av å gjen­ta den op­le­vel­sen. De had­de opp­levd sla­ve­ri, tor­tur, drap, vold­tekt, overgrep og ut­nyt­tel­se fra gummi­ba­ro­ne­ne som kon­trol­ler­te han­de­len med det «svar­te gul­let», og møt­te de hvi­te inn­tren­ger­ne med dø­de­lig vold.

1 DE­SEM­BER 1924 Eng­land – Rio de Ja­neiro

3. de­sem­ber rei­ser Per­cy og Jack Fawcett fra Li­ver­pool til New York med ski­pet Aqui­ta­nia. Ra­leigh Rim­mell er al­le­re­de der, og det er også Fawcetts for­ret­nings­part­ner Lynch. Han er tra­velt opp­tatt med å drik­ke seg gjen­nom reise­kas­sen. Etter et kort stopp i New York fort­set­ter de til Rio de Ja­neiro uten Lynch.

2 FE­BRU­AR 1925 Rio de Ja­neiro – Co­rum­bá

Far og sønn Fawcett og Rim­mell for­la­ter Rio med tog 11. fe­bru­ar. De stop­per først i São Pau­lo for å kjø­pe slange­mot­gift, før de fort­set­ter vest­over inn i lan­det mot Pa­ra­gu­ay-el­ven, langs gren­sen mel­lom Bra­sil og Bo­li­via og an­kom­mer Co­rum­bá en uke se­ne­re.

3 23. FE­BRU­AR–3. MARS 1925 Co­rum­bá – Cuiabá

Den 23. fe­bru­ar går reise­føl­get om­bord i Igua­te­mi og sei­ler langs el­ve­ne Pa­ra­gu­ay, São Lourenço og Cuiabá, før de an­kom­mer den av­si­des­lig­gen­de ut­pos­ten Cuiabá 3. mars.

4 APRIL 1925 Cuiabá – Rio No­vo

Regn­ti­den er en­de­lig slutt, og 20. april star­ter eks­pe­di­sjo­nen for al­vor. Reise­føl­get vand­rer over den he­te cer­ra­do­en. Etter en hen­del­se der Fawcett se­nior blir skilt fra de and­re mens han le­ter etter stein­kunst, går han med på en pau­se på den iso­ler­te ran­chen Rio No­vo hos Her­me­ne­gil­do Galvão.

5 MAI 1925 Ba­kai­ri-ut­pos­ten

Etter en tøff må­ned med vand­ring gjen­nom hardt ter­reng når reise­føl­get den sis­te ut­pos­ten i ut­kant­en av den ube­rør­te Ama­zo­nas­jun­ge­len, en bitte­li­ten gar­ni­son som myn­dig­he­te­ne dri­ver.

6 29. MAI 1925 De­ad Hor­se-lei­ren

De star­ter fra Ba­kai­ri-ut­pos­ten 20. mai, og det tar dem ni da­ger å kom­me frem til ste­det der Fawcett måt­te snu på en tid­li­ge­re ekspedisjon. De sol­ble­ke­de bein­res­te­ne fra den gam­le hes­ten hans er frem­de­les syn­li­ge. De inn­fød­te guide­ne snur og drar til­ba­ke til Cuiabá med skrev­ne ma­nus som skal pub­li­se­res og brev til oppdagernes fa­mi­li­er. Per­cy og Jack Fawcett og Ra­leigh Rim­mell fort­set­ter vi­de­re inn i de ugjest­mil­de ter­ri­to­rie­ne til Kaya­po-, Suyá- og Xa­vante­fol­ke­ne. De blir ald­ri mer sett i live.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.