HVA SKJED­DE ET­TER­PÅ?

De Store Oppdagerne - - Jakten På Z -

Gjen­nom 90 år har fle­re eks­pe­di­sjo­ner en­tret jun­ge­len for å finn­ne ut hva som skjed­de med far og sønn Fawcett og Rim­mell. Man­ge har for­svun­net selv. Det har duk­ket opp tall­rike blo­di­ge his­to­ri­er og skrø­ner om over­le­vel­se, der­iblant et ryk­te om at opp­da­ger­ne fak­tisk fant Z og for­svant inn i en an­nen di­men­sjon gjen­nom en por­tal. Fawcett eks­pe­ri­men­ter­te med mys­ti­sis­me mens han lev­de, og etter sin død har han fått en kult­lig­nen­de til­hen­ger­ska­re. Fle­re år etter at de for­svant ble en lys­hud­et gutt pre­sen­tert som Jacks sønn, før Nina på­pek­te at han gans­ke en­kelt var al­bi­no. Tro­lig ble men­ne­ne drept av en fiendt­lig stam­me, el­ler så måt­te de gi tapt over­for Ama­zo­nas’ utal­li­ge fa­rer. Som en skjeb­nens iro­ni ty­der mye på at Fawcett fak­tisk had­de fun­net den tap­te byen uten å være klar over det. An­tro­po­lo­gen Michael Hecken­ber­ger drev ut­grav­ning i Ku­hiku­gu, et ar­keo­lo­gisk funn­sted i av­si­des­lig­gen­de Mato Gros­so, i nær­he­ten av Xin­guel­ven. Ut­grav­nin­ge­ne (in­klu­dert potte­skå­re­ne som Fawcett stus­set over) an­ty­der at det en gang var en enorm, so­fis­ti­kert si­vi­li­sa­sjon. Det er ikke en borg i Machu Picchu–stil, men det har bodd rundt 50 000 men­nes­ker der, før euro­pe­er­ne inn­før­te syk­dom­mer som før­te til ka­ta­stro­fe og ut­ryd­del­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.