HJEM­ME HOS MONGOLENE

ØST ER ØST

De Store Oppdagerne - - Marco Polo -

Mon­gol­ri­ket strak­te seg gjen­nom hele øs­ten på 1200- og 1300-tal­let, fra Djen­gis Kahn kom til mak­ten i 1206. I 1215 inn­tok Mongolene Bei­jing, og da Kublai ble den sto­re khan i 1260, strak­te ri­ket seg fra Tyr­kia i vest, nord­over inn i Russ­land og helt sør til Viet­nam.

Kublai, også kalt Set­sen Khan, den «vise khan», men­te at hvis man skul­le hers­ke over så man­ge uli­ke kul­tu­rer måt­te han om­fav­ne alle. Der­for opp­ford­ret han mon­go­ler og ki­ne­se­re til å ta i bruk hver­and­res tra­di­sjo­ner, og han øns­ket alle re­li­gio­ner vel­kom­men.

Til tross for det­te, var khan på vakt over­for den erob­re­de ki­ne­sis­ke be­folk­nin­gen, og det var nett­opp der­for ut­len­din­ger som Po­lo­men­ne­ne ble plas­sert i be­trod­de stil­lin­ger ved hoff­et. Mar­co triv­des hos mongolene, og han be­skri­ver kei­se­ren som en møns­ter­hers­ker. Det­te står i stor kon­trast til den ge­ne­rel­le opp­fat­nin­gen av mongolene i Euro­pa, der de ble sett på som vill­menn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.