SPLITT OG HERSK

TORDESILLASTRAKTATEN

De Store Oppdagerne - - Oppdagernes Tidsalder -

Tordesillastraktaten ble sig­nert av Spa­nia og Por­tu­gal i 1494, og var de to ibe­ris­ke su­per­mak­te­nes for­søk på å for­de­le ei­er­skap på de nye ter­ri­to­rie­ne, der de euro­pe­is­ke na­sjo­ne­ne had­de be­gynt å plan­te flag­ge­ne sine med stor iver. En tenkt me­ri­di­an (lin­je fra nord til sør) ble teg­net inn vest for de por­tu­gi­sis­ke Kapp ver­de-øy­ene (uten­for Vest-afri­ka), men øst for den ka­ri­bis­ke øya Hispa­no­la, som Co­lum­bus had­de snub­let over i 1492. Land­om­rå­de­ne øst for den­ne lin­jen (in­klu­dert VestAfri­ka og sto­re de­ler av Bra­sil) ble til­delt por­tu­gi­ser­ne, og land som lå øst for lin­jen (Sen­tra­log Nord-ame­ri­ka) ble spansk. Det­te på­vir­ket det geo­gra­fis­ke språk­skil­let i La­tin-ame­ri­ka, som frem­de­les fin­nes i dag. And­re euro­pe­is­ke na­sjo­ner ig­no­rer­te stort sett av­ta­len, og den ble til slutt sett på som ubru­ke­lig, si­den in­gen av lan­de­ne som sig­ner­te den had­de nok ild­kraft til å hånd­heve den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.