FØLGENE AV OPPDAGERNES ÆRA KAN FREM­DE­LES MERKES I DAG

EKSPERTENS HJØR­NE

De Store Oppdagerne - - Oppdagernes Tidsalder -

Hvil­ken en­kelt­rei­se var den størs­te som ble gjen­nom­ført i lø­pet av oppdagernes tids­al­der? Den størs­te når det gjel­der kon­se­kven­ser var nok den i 1492. Om du ser på Co­lum­bus som mo­dig el­ler gal er en helt an­nen sak.

Hva var det som ut­løs­te eks­plo­sjo­nen av ut­ferds­trang i hele Euro­pa? Frykt, og de­ret­ter grå­dig­het. På 1400-tal­let fryk­tet man det Os­mans­ke ri­kets eks­pan­sjon sør­øst i Euro­pa, pluss mak­ten til de islams­ke sta­te­ne. Det var bak­grun­nen for rei­se­ne. Etter hvert som man be­gyn­te å ta med seg rik­dom­mer hjem, ble alle over­be­vist om at de kun­ne høs­te sto­re ge­vins­ter.

Hvor stor var den of­fent­li­ge in­ter­es­sen rundt brag­de­ne til opp­da­ger­ne? De fles­te var knapt klar over rei­se­ne, og in­gen for­ut­så de lang­sik­ti­ge kon­se­kven­se­ne. Det vi ser på som vik­tig var ikke nød­ven­dig­vis det på den ti­den. Da Ga­mas hjem­komst fra In­dia i 1499 vak­te for­fer­del­se hos de som hand­let i Mid­del­ha­vet, si­den det po­ten­si­elt kun­ne for­styr­re han­dels­nett­ver­ke­ne og øde­leg­ge øko­no­mi­en, sær­lig i Ve­ne­zia. Rei­se­ne til det ame­ri­kans­ke kon­ti­nen­tet på 1490-tal­let vak­te ikke sær­lig in­ter­es­se før på 1500-tal­let.

Hvor­for er Ca­bot for det mes­te over­sett? Mest for­di det ikke ble gjort ned­teg­nel­ser om rei­se­ne hans på den ti­den. I 1508, etter et ti­år med rei­ser fra Bris­tol til den nye ver­den, vir­ket det som de had­de mis­lyk­tes. Euro­pa vil­le ha han­dels­ru­ter øst­over og men­nes­ker å hand­le med. I Nord-ame­ri­ka fant de in­gen av de­le­ne.

Hvor­for er vi frem­de­les så fa­sci­nert av dis­se opp­da­ger­ne i dag? Fra 1500-tal­let til 1800-tal­let ble man fa­sci­nert av opp­da­gel­ses­rei­se­ne for­di de lang­va­ri­ge følgene ble ty­de­li­ge­re. At USA i dag er ver­dens su­per­makt, er tross alt en av kon­se­kven­se­ne etter opp­da­gel­se­ne i 1492.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.