HOVEDPERSONENE

De Store Oppdagerne - - Leiv Eriksson -

LEIV EI­RIKS­SON

Vi­king­opp­da­ger og tid­lig kris­ten evan­ge­list. Født en gang mel­lom 960 og 970 e.kr. og den and­re av de tre søn­ne­ne til Ei­rik Rau­de og Tjod­hild. Var også kalt «Leiv den hel­di­ge» og be­rømt for å ha opp­da­get Ame­ri­ka.

TYRKE

Leifs eld­re tje­ner – en fos­ter­fars­fi­gur (mu­li­gens en fri­gitt, tysk sla­ve), som fulg­te med Leiv på rei­se­ne til Ame­ri­ka og som fant «dru­ene» som var med på å gi kon­ti­nen­tet nav­net Vinland.

EI­RIK RAU­DE

Leivs far, som ble lands­for­vist fra Is­land for drap rundt 982 e.kr. Han var den førs­te som bo­sat­te seg på Grøn­land.

TOR­VALD ASVALDS­SON

Leivs beste­far som ble lands­for­vist fra Nor­ge for drap i 960 e.kr. for drap. Han reis­te i ek­sil på Is­land, et land som ble opp­da­get av slekt­nin­gen Nad­dodd.

BJARNE HERJÓLVSSON

Tro­lig den førs­te euro­pe­er­en som la sine øyne på Ame­ri­ka i ca. 986 e.kr. Selv om det ikke nev­nes i Ei­rik Rau­des saga, står det i Grøn­len­din­ge­nes saga at Bjarne kom ut av kurs i et for­søk på å nå Grøn­land, og at han ser land langt mot vest men vel­ger å ikke gå i land.

THORFINN KARLSEFNI

Is­landsk opp­da­ger og frem­tre­den­de per­son i Ei­rik Rau­des saga, der han får æren for å ha le­det den førs­te sto­re eks­pe­di­sjo­nen som skal ut­fors­ke nord­ame­ri­kansk jord og etab­le­re en bo­set­ting.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.