DE FØRS­TE EVEN­TY­RE­NE

De Store Oppdagerne - - James Cook -

Ja­mes Cook fin­stil­te sine be­røm­te land­måler­egen­ska­per un­der syv­års­kri­gen. Kva­li­te­ten på kar­te­ne over Saint Lawren­ce-el­ven, som han teg­net un­der be­lei­rin­gen av Que­bec, vak­te opp­merk­som­het hos det bri­tis­ke ad­mi­ra­li­te­tet og før­te til at han fikk sitt førs­te opp­drag som kap­tein.

Må­let med hans førs­te opp­da­gel­ses­rei­se, i 1769, var å sei­le midt ut i Stille­ha­vet og re­gist­re­re pla­ne­ten Ve­nus’ me­ri­dian­pas­sa­sje. I au­gust 1768 for­lot Cooks skip Ende­a­vour Eng­land, run­det Kapp Horn og nåd­de Ta­hi­ti, der de over­var pas­sa­sjen.

De­ret­ter star­tet han på den and­re, mer skjul­te de­len av opp­dra­get: å lete etter det myte­om­spun­ne kon­ti­nen­tet i sør kalt Ter­ra Aust­ra­lis. Den ne­der­lands­ke opp­da­ge­ren Abel Tas­man had­de al­le­re­de opp­da­get de­ler av Aust­ra­lia og New Zea­land, men my­ten om en enorm, fritts­tå­en­de land­mas­se lev­de vi­de­re.

Med ett skip fort­sat­te Cook med å leg­ge 8000 kilo­me­ter med kyst­lin­je til ver­dens­kar­tet, og han kart­la beg­ge øy­ene på New Zea­land og hele øst­kys­ten av Aust­ra­lia nøye. Han kra­sjet inn i Great Bar­rier Re­ef på vei­en, før han lan­det i Bo­ta­ny Bay og gjor­de et kon­tro­ver­si­elt krav på hele kon­ti­nen­tet på veg­ne av Stor­bri­tan­nia. Så seil­te han gjen­nom Tor­res-stre­det og be­vis­te at New Gui­nea og New Hol­land (Aust­ra­lia) ikke hang sam­men.

Han full­før­te sin førs­te jord­om­sei­ling ved å run­de Kapp det gode håp og sei­le opp vesk­tys­ten av Afri­ka, før han an­kom Eng­land i juli 1771.

Ter­ra Aust­ra­lis’ ek­si­sens var imid­ler­tid ver­ken be­kref­tet el­ler av­kref­tet, og Cook ble sendt ut på ekspedisjon num­mer to for å av­gjø­re dis­ku­sjo­nen. I juli 1772 for­lot han Eng­land på Re­so­lu­tion, sam­men med kap­tein Fur­ne­aux om­bord på Ad­ven­tu­re. De seil­te rundt hele ned­re del av klo­den, og be­søk­te og ga navn til man­ge stil­le­havs­øyer, de krys­set den an­tark­tis­ke po­lar­sir­ke­len som de førs­te i histo­ri­en, og til slutt klar­te de å knu­se my­ten om Ter­ra Aust­ra­lis.

Skipene mis­tet hver­and­re to gan­ger. Fur­ne­aux kom hjem til Eng­land i juli 1774, etter å ha over­levd et voldelig sam­men­støt med māo­ri­er på New Zea­land. Cook kom hjem i juli 1775, etter å ha krys­set po­lar­sir­ke­len på nytt og gått len­ger sør enn noen and­re, før han ble dre­vet til­ba­ke av is. Han for­tal­te se­ne­re: «Jeg had­de am­bi­sjo­ner om å rei­se len­ger enn and­re og så langt som det var mu­lig for et men­nes­ke, men var ikke lei meg i møte med den­ne hind­rin­gen...»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.