LANDSKAPET

De Store Oppdagerne - - Lewis Og Clarks Ekspedisjon -

1 14. MAI 1804 Camp Dubois

Etter en vinter med tre­ning ved Mis­sis­sip­pi-el­ven rei­ser Clark og ho­ved­eks­pe­di­sjo­nen fra Camp Dubois (nær Wood Ri­ver, Il­li­nois). De pad­ler ka­no­er opp Missou­ri-el­ven for å møte Lewis ved St. Char­les. Sam­men star­ter de tu­ren opp Missou­ri-el­ven 21. mai. Fire da­ger se­ne­re pas­se­rer de lands­byen La Char­ret­te, re­gist­rert som den sis­te hvi­te bo­set­tin­gen langs el­ven.

2 20. AU­GUST 1804 Floyd’s Bluff

Ser­sjant Char­les Floyd blir syk og dør (tro­lig av spruk­ket blind­tarm). Utro­lig nok var han det enes­te døds­of­fe­ret på hele tu­ren. Grup­pen gir gra­ven en grav­støt­te i se­der­tre, og kal­ler ste­det Floyd’s Bluff. En elv like ved får nav­net Floyd Ri­ver til ære for ham.

3 24. OK­TO­BER 1804 Fort Man­dan

Da­gens Wash­burn, North Da­ko­ta. Grup­pen an­kom­mer en Man­dan-bo­set­ting og byg­ger Fort Man­dan, der de over­vin­trer. Her an­set­ter de Tous­saint Charbon­neau og hans kone Sa­ca­ga­wea, som fø­der en sønn. Fa­mi­li­en føl­ger dem på res­ten av eks­pe­di­sjo­nen.

4 25. APRIL 1805 Missou­ri mø­ter Yel­low­s­tone

18 da­ger etter at de for­la­ter Fort Man­dan når grup­pen ste­det der el­ve­ne Missou­ri og Yel­low­s­tone mø­tes.

5 AU­GUST 1805 Missou­ri-el­vens ut­spring

Lewis mø­ter Shos­hone-fol­kets le­der Cameahwait, som vi­ser seg å være Sa­ca­ga­weas bror. Etter å ha etab­lert Camp For­tu­na­te, kjø­per de hes­ter, hy­rer Old To­by som veiviser og krys­ser Lem­hi-pas­set.

6 SEP­TEM­BER 1805 Bit­ter­root Ran­ge

Grup­pen krys­ser Bit­ter­root-fjel­le­ne langs Lolo-ru­ten. De sul­ter nes­ten ihjel, men kla­rer til slutt å kom­me seg over fjell­kje­den som mar­ke­rer kon­ti­nen­tets vann­skil­le.

7 6.–9. OK­TO­BER 1805 Cle­ar­wa­ter-el­ven

Grup­pen mø­ter den venn­lig­sin­ne­de Nez Per­cé-stam­men, som tar vare på hes­te­ne de­res. Fem tre­stam­mer hu­les ut til ka­no­er som bru­kes på tu­ren ut mot ha­vet.

8 18. NO­VEM­BER 1805 Stille­ha­vet

Etter kano­tu­ren ned el­ve­ne Cle­ar­wa­ter, Sna­ke og Co­lum­bia, an­kom­mer eks­pe­di­sjo­nen Stille­ha­vet ved ut­lø­pet av Co­lum­bia-el­ven. De byg­ger Fort Clatsop på sør­bred­den og over­vin­trer der.

9 10. JUNI 1806 Camp Chopun­nish

Eks­pe­di­sjo­nen for­la­ter Fort Clatsop sent i mars, og kom­mer til­ba­ke til Bit­ter­root­fjel­le­ne som frem­de­les er dek­ket av snø og er umu­li­ge å krys­se. De de­ler seg i to grup­per. Lewis le­der en grup­pe opp Black­foot-el­ven og Clark le­der den and­re grup­pen langs Bit­ter­root-el­ven.

10 6. JULI 1806 Clarks grup­pe

Clarks grup­pe krys­ser vann­skil­let ved Gib­bons-pas­set og fort­set­ter til Yel­low­s­to­ne­el­ven og opp­da­ger Pom­pey’s Tow­er (nå Pom­peys Pil­lar).

11 7. JULI 1806 Lewis’ grup­pe

Lewis’ grup­pe krys­ser vann­skil­let ved Lewis and Clark Pass. De ro­ter seg se­ne­re inn i en kon­flikt med Black­foot-stam­men, og to ur­inn­vå­ne­re blir drept.

12 12. AU­GUST 1806 Nord-da­ko­ta

De to grup­pe­ne for­enes ved Missou­ri-el­ven, og der­fra fø­rer elve­strøm­men dem raskt og ef­fek­tivt hjem­over.

13 23. SEP­TEM­BER 1806 Ved rei­sens slutt

Eks­pe­di­sjo­nen kom­mer hjem til St. Louis, der de fles­te len­ge har trodd at de er bort­kom­ne og døde.

Lewis had­de fått bygd en 55 fots båt med kjøl som skul­le frak­te ham de førs­te 3200 kilo­met­re­ne av rei­sen – mot­strøms langs Missou­ri-el­ven. Den tok 12 tonn med last og had­de et seil, men den uhånd­ter­li­ge bå­ten var stort sett dre­vet av men­neske­kraft, med årer og sta­ker. Når strøm­men ble for sterk, kun­ne men­ne­ne taue den fra elve­bre­den. Det var kre­ven­de ar­beid og de klar­te ofte ikke mer enn 20 kilo­me­ter om da­gen. Uten hjelp fra venn­li­ge ur­inn­vå­ner­stam­mer – der­iblant Shos­hone- og Nez Per­cé-fol­ket, som de for­hand­let med – vil­le Lewis og Clark nes­ten ga­ran­tert om­kom­met i Rocky Moun­tains, en hind­ring de knapt viss­te om før de sto ved fo­ten av fjell­kje­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.