EL­VEN FOR­TEL­LER

De Store Oppdagerne - - Francisco De Orellana -

Orel­la­nas rap­port ble sett på med skep­sis, si­den på­føl­gen­de opp­da­ge­re ikke så an­tyd­ning til de sam­fun­ne­ne han had­de be­skre­vet. I de se­ne­re år har der­imot av­sko­gin­gen av­slørt be­vi­ser for enor­me men­neske­skap­te struk­tu­rer, og i dag vet vi at det kan ha bodd inn­til 8 mil­lio­ner men­nes­ker i re­gio­nen i 1500, før euro­pe­is­ke syk­dom­mer re­du­ser­te be­folk­nin­gen kraf­tig. Det man ikke forstår er hvor­for span­jo­le­ne var så dår­li­ge til å fiske at de end­te opp med å spi­se sko­ene sine.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.