OVER HELE KAR­TET

De Store Oppdagerne - - Henry Hudson -

Nord­vest­pas­sa­sjen var et hy­po­te­tisk be­grep i fle­re hund­re år, og det var man­ge mis­for­stå­el­ser. Blant an­net hers­ket det en over­be­vis­ning om at sjø­vann ikke kun­ne fry­se, og at isen ble tyn­ne­re jo len­ger nord man kom midt­som­mers. Før den glo­ba­le opp­var­min­gen gjor­de pakk­isen det prak­tisk talt umu­lig å sei­le alle nord­li­ge ru­ter mel­lom At­lan­ter­ha­vet og Stille­ha­vet.

REI­SE 1 1 1. MAI 1607 Grave­send, Eng­land

Hudson rei­ser ut med et mann­skap på ti menn og sin unge sønn på den 80 tonn sto­re Ho­pewell. De sei­ler via Shet­lands­øy­ene.

2 14.–22. JUNI 1607 Grøn­land

Ho­pewell an­kom­mer Grøn­land. Hudson sei­ler langs øst­kys­ten nord­over til 22. juni, de­ret­ter drei­er han ski­pet øst­over.

3 JULI 1607 Spits­ber­gen

Etter å ha fått øye på «New­land» 27. juni, går Ho­pewell inn i Kross­fjor­den på vest­kys­ten av Spits­ber­gen den 14. juli. I lø­pet av to da­ger har pakk­isen hind­ret dem i å fort­set­te nord­over, og de re­tur­ne­rer til Eng­land.

REI­SE 2 1 APRIL 1608 St. Kat­he­ri­ne-hav­nen, Lon­don

Med 14 menn og søn­nen John for­la­ter Hudson Eng­land, nok en gang med Ho­pewell. Den­ne gan­gen le­ter de etter en nord­øst­lig rute til Asia.

2 JUNI 1608 Ba­rents­ha­vet

Ho­pewell går langs Nord-nor­ge sent i mai og pas­se­rer Nord­kapp tid­lig i juni. De går inn i Ba­rents­ha­vet og får is­kan­ten på ba­bord side. Hudson be­skri­ver det­te sy­net som «gru­somt å se på».

3 JULI 1608 Nova­ja Sem­l­ja, Russ­land

Fra 27. juni ut­fors­ker Hudson og mann­ska­pet øy­ene Nova­ja Sem­l­ja langs po­lar­sir­ke­len. De prø­ver å gå rundt til Kara­ha­vet, men den­ne ru­ten er blok­kert. 26. au­gust er de til­ba­ke i Grave­send i Eng­land.

REI­SE 3 1 APRIL 1609 Ams­ter­dam

Hudson rei­ser fra Ne­der­land i Halve­ma­en, med et mann­skap på 20 fra både Eng­land og Ne­der­land.

2 MIDT I 1609 Et sted mel­lom Nord­kapp og Nova­ja Sem­l­ja

Hudson er frust­rert over is­kald tåke og pakk­is. Han snur og over­be­vi­ser det mis­for­nøy­de mann­ska­pet om at de bør gå sør­øst­over på le­ting etter en an­gi­ve­lig rute til In­dia via det var­me kli­ma­et på det ame­ri­kans­ke kon­ti­nen­tet.

3 JULI 1609 Nova Sco­tia

Etter å ha kom­met til kys­ten av New­found­land tid­lig i juli, fort­set­ter eks­pe­di­sjo­nen sør­over og leg­ger til land i da­gens La Ha­ve i Nova Sco­tia. Der er de i ti da­ger og rai­der en inn­født lands­by.

4 AU­GUST 1609 Eas­tern Se­a­bo­ard

De pas­se­rer Ca­pe Cod, og Halve­ma­en fort­set­ter sør­over før de drei­er vest­over mot fast­lan­det ved Ches­a­peake Bay og el­ven Ja­mes, i nær­he­ten av den pla­ge­de Jame­s­town-ko­lo­ni­en. Uten å stop­pe snur de nord­over og opp­da­ger De­la­wa­re-buk­ta.

5 SEP­TEM­BER 1609 New York Bay og Hud­sonel­ven

Hudson bru­ker fle­re uker på å ut­fors­ke el­ven vest for da­gens Man­hat­tan. Han gjør krav på om­rå­det på veg­ne av Ne­der­land og mø­ter Al­gon­quin­stam­men. Halve­ma­en snur ved da­gens Al­ba­ny og re­tur­ne­rer til Euro­pa. De an­kom­mer Dart­mouth 7. no­vem­ber, og Hudson fengs­les av sin­te en­gels­ke myn­dig­he­ter.

REI­SE 4

1 17. APRIL 1610 St Kat­he­ri­ne-bas­sen­get, un­der Tow­er of Lon­don

Hudson rei­ser av går­de med 20 menn og to ung­gut­ter, der­iblant søn­nen John, om­bord i Dis­covery. Hen­ry Gre­ene går om­bord i Grave­send.

2 MAI 1610 Nord-at­lan­ter­ha­vet

De sei­ler via Orkn­øy­ene og Fær­øy­ene, og Dis­covery sø­ker nød­havn langs den is­lands­ke kys­ten. De får se et ut­brudd i vul­ka­nen Hek­la før de sei­ler vi­de­re via Grøn­land til kys­ten av La­bra­dor.

3 JULI 1610 Un­gav­a­buk­ta

De kla­rer ikke å kom­me seg gjen­nom «Ra­sen­de over­fall» (i dag Hud­son­s­un­det), og Dis­covery tvin­ges inn i Un­gav­a­buk­ta, der de sit­ter fan­get i isen i tre uker.

4 AU­GUST–NO­VEM­BER 1610 Hud­son­s­un­det

2. au­gust går eks­pe­di­sjo­nen inn i det som se­ne­re ble kalt Hud­son­s­un­det, og de bru­ker fle­re må­ne­der på en re­sul­tat­løs le­ting etter en pas­sa­sje vest­over.

5 NO­VEM­BER 1610–JUNI 1611 Ja­mes­buk­ta

Til­fros­set hav tvin­ger dem til å trek­ke Dis­covery opp på stei­ne­ne og til­brin­ge vin­te­ren i Ja­mes­buk­ta i sør­en­den av Hud­son­buk­ta. Etter å ha gjen­opp­tatt eks­pe­di­sjo­nen i juni året etter, bry­ter det ut et fa­talt myt­te­ri. Hudson set­tes i en li­ten båt sam­men med syv and­re, og in­gen har sett dem si­den.

6 JULI 1611 Diggesøya

Myt­te­ris­te­ne går i land på Diggesøya etter å ha fom­let rundt i Hud­son­buk­ta i uke­vis. Der blir Hen­ry Gre­ene og fle­re and­re drept i et voldelig sam­men­støt med «es­ki­mo­er».

7 AU­GUST–OK­TO­BER 1611 Nord-at­lan­te­ren, Ir­land og Lon­don

Dis­covery rei­ser sør­over langs kys­ten av New­found­land før de krys­ser At­lan­ter­ha­vet. Den an­tat­te myt­teri­le­de­ren Ro­bert Ju­et sul­ter ihjel like før de får øye på Ban­try­fjor­den i Ir­land den 6. sep­tem­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.