OM DEN­NE BOKA

Den komplette Hundeboka - - Forside -

Syns­punk­te­ne, ide­ene og me­to­de­ne i den­ne boka er ment som en hjelp til le­ser­ne, men de må ald­ri er­stat­te an­ba­fa­lin­ger gitt av dyr­le­ger, ad­ferds­te­ra­peu­ter el­ler and­re fag­folk, og de er ikke all­tid sam­men­fal­len­de med syns­punk­te­ne, ide­ene og me­to­de­ne til Adopt-a-pet.coms spon­so­rer.

Ut­gi­ver­ne og Adopt-a-pet.com kan ikke ga­ran­te­re, ver­ken eks­pli­sitt el­ler im­pli­sitt, at in­for­ma­sjo­nen i den­ne boka er gyl­dig for al­le men­nes­ker, si­tua­sjo­ner el­ler for­mål, og vi tar ikke an­svar for even­tu­el­le feil el­ler ute­la­tel­ser. Du har selv det ful­le an­sva­ret for dine hand­lin­ger, og ut­gi­ve­ren og for­fat­te­ren står ikke an­svar­li­ge for even­tu­el­le tap el­ler ska­der som måt­te opp­stå på grunn av in­for­ma­sjon som er gitt i den­ne boka, en­ten det er di­rek­te kon­se­kven­ser, in­di­rek­te kon­se­kven­ser el­ler rene uhell.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.