Hund og barn i skjønn for­ening

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Det kan vir­ke skum­melt å an­skaf­fe seg et kjæle­dyr når man har barn, men vit at de venn­li­ge eks­per­te­ne på om­plas­se­rings­sen­te­ret vil lose deg gjen­nom pro­ses­sen. Her er uan­sett noen grunn­leg­gen­de og vel­prøv­de råd som kan hjel­pe deg med å få hunden til å pas­se inn i fa­mi­li­en.

TREN OPP BAR­NA

Al­le vet hvor stor be­tyd­ning opp­læ­ring av hunden har (det er noe av det al­ler vik­tigs­te for å få for­hol­det til hunden til å fun­ge­re), men det er like vik­tig å lære bar­na å om­gås hunden på en trygg måte. Før du tar med deg en hund hjem, må du sør­ge for at bar­na vet hvor­dan de skal nær­me seg en ukjent hund: rek­ke hån­den fram med hånd­fla­ten ned og la hunden kom­me bort og snu­se. Hvis hunden gir klar­sig­nal ( log­rer med ha­len, slik­ker og ikke vi­ser tegn til ag­gre­sjon, frykt el­ler ner­vø­si­tet), bør bar­net klap­pe hunden på si­den iste­den­for å strek­ke ar­men over ho­det dens. Du vil fin­ne mye mer om det­te se­ne­re i boka, men ho­ved­re­ge­len er gans­ke en­kelt å lære bar­na å be­hand­le hunden med den re­spek­ten og hen­syns­full­he­ten den for­tje­ner.

VELG EN VOK­SEN HUND

Val­per er her­li­ge, men de er ikke ide­el­le for vel­dig små barn. De bi­ter små hen­der med skar­pe ten­ner, de hop­per på bar­na og blir også lett ska­det. Og i mot­set­ning til hva man­ge tror, kan du ikke all­tid for­ut­se hva slags per­son­lig­het val­pen vil ut­vik­le. Når du adop­te­rer en vok­sen hund, der­imot, får du det du ser. Det er mye let­te­re å se om en vok­sen hund al­le­re­de er flink med barn enn å gjet­te hvor­dan en valp kom­mer til å bli.

ADOP­TER FRA ET OM­PLAS­SE­RINGS­SEN­TER

Man­ge om­plas­se­rings­sent­re har dy­re­ne sine hos fos­ter­fa­mi­li­er som kan se hvor­dan hunden går sam­men med barn og and­re kjæle­dyr, så de an­sat­te har som re­gel dan­net seg et klart bil­de av hun­dens per­son­lig­het.

VIS AN­SVAR

Skaf­fer du et kjæle­dyr til bar­na dine, må du være klar over at an­sva­ret er ditt. Det lig­ger i bar­nas na­tur å gå lei av ting når de mis­ter ny­he­tens in­ter­es­se, og det gjel­der dyr også. Høyst sann­syn­lig er det du som må stå for meste­par­ten av plei­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.