Ka­me­rat i lei­lig­he­ten

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Øns­ker du deg en hund selv om du bor i en lei­lig­het? Ikke for­tvil. Drøsse­vis av hun­der har fått et godt liv i lei­lig­he­ter. I New York, for ek­sem­pel, bor de fles­te i lei­lig­het, men byen er li­ke­vel hunde­venn­lig. Kan de, kan du! Lei­lig­het er in­gen hind­ring, men det er noen spe­si­el­le hen­syn du er nødt til å ta.

TIL­LA­TEL­SE

Husk at du må for­sik­re deg om at hunde­hold er lov, og hvis du flyt­ter, må det være lov i den nye lei­lig­he­ten også. Som nevnt før er det alt­for man­ge hun­der som blir for­latt for­di ei­er­ne glem­mer å sjek­ke den­ne vik­ti­ge de­tal­jen.

STØY

Det er mu­lig du må tre­ne hunden spe­si­elt så den ikke bjef­fer uav­brutt mens du er ute. Det­te er en si­tua­sjon der det vir­ke­lig kan løn­ne seg å vel­ge en om­plas­se­rings­hund. Si­den hun­de­ne har vært i fosterhjem, vet de al­le­re­de hvil­ke som har det med å bjef­fe mye.

MO­SJON

Du må sør­ge for at hunden har til­gang til uten­dørs­area­ler for å få mo­sjon og gjø­re fra seg. En hunde­pas­ser kan være til stor hjelp hvis du har lan­ge ar­beids­da­ger.

STØR­REL­SE

Stør­rel­sen tel­ler, men ha et åpent sinn når du le­ter etter en fir­beint rom­ka­me­rat. Man­ge sto­re ra­ser eg­ner seg for­bløf­fen­de bra til lei­lig­hets­li­vet. For ek­sem­pel tri­ves både grand da­nois og grey­hound ut­mer­ket i lei­lig­he­ter. Selv om beg­ge er vel­dig sto­re, er de som re­gel til­fred­se med å være sofag­ri­ser mens de er in­nen­dørs, så len­ge de får nok tid ute hver dag. Mot­satt fin­nes det små hun­der, som Jack Rus­sell­ter­ri­er, som er ful­le av ener­gi og tren­ger masse­vis av mo­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.