Stor el­ler li­ten? Tren­ger stør­re hun­der all­tid mer plass?

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Stør­rel­sen du vel­ger rase, er kan­skje men du ikke må det li­ke­vel enes­te vur­de­re som tel­ler for­de­ler når og ulem­per ved å eie en di­ger mastiff kon­tra en li­ten mini. Sto­re hun­der tar mer plass (iall­fall på so­fa­en og i bi­len), de tren­ger stør­re bur, de spi­ser mer så fôr­reg­nin­ge­ne dine blir høy­ere, og av­fø­rin­gen du pluk­ker opp etter dem, vil også stå i stil med det­te. I til­legg le­ver de størs­te hun­de­ne kor­te­re enn mind­re hun­der. Til tross for sine man­ge gode si­der har små hun­der ofte kre­ven­de per­son­lig­he­ter, og de li­ker å bru­ke stemme­bån­det for å min­ne deg (og na­bo­ene dine) på at de ek­sis­te­rer. Vel­dig små hun­der, po­pu­lært kalt «veske­hun­der», er mer ut­satt for ska­der i trav­le hjem der de sta­dig ri­si­ke­rer å bli tråk­ket på.

TRØSTE OG BÆRE

Hva skjer hvis hunden blir syk el­ler ska­det og må bæ­res inn i bi­len el­ler taxi­en? Kla­rer du å løf­te den, el­ler må du leg­ge den på et la­ken og be na­bo­en om hjelp?

KJENN DIN STYR­KE

Selv svært vel­opp­drag­ne hun­der kan bli opp­his­set og dra i bån­det hvis et ekorn krys­ser vei­en rett foran dem. Det er vik­tig at du er sterk nok til å hol­de den til­ba­ke så ikke hunden, ekor­net el­ler even­tu­el­le bil­fø­re­re kom­mer til ska­de.

LÆR DEG REG­LE­NE

En­kel­te ut­lei­ere til­la­ter ikke fle­re kjæle­dyr, el­ler de har for­bud mot spe­si­el­le ra­ser. Ut­lei­ere og bo­retts­lag har også re­strik­sjo­ner på kjæle­dy­rets vekt, så sto­re hun­der kan be­gren­se mu­lig­he­te­ne dine for å fin­ne en lei­lig­het.

LØ­PEN­DE UT­GIF­TER

Stør­re hun­der spi­ser mer mat! Det over­ras­ker in­gen at en grand da­nois spi­ser ti gan­ger så mye som en york­shi­re­ter­ri­er (og ut­gif­te­ne øker til­sva­ren­de). Men husk at vel­dig ak­ti­ve hun­der tren­ger mer ener­gi og der­for mer mat selv om de er små. Ut­styr til sto­re hun­der ( hals­bånd, bånd, se­ler, sen­ger og pledd) er også dy­re­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.