Sett av tid til om­stil­ling

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Når du får en ny hund i hu­set, må du ta høyde for at om­stil­lings­fa­sen vil vare i fle­re uker og by på en del ut­ford­rin­ger. Det­te må du reg­ne med selv om du adop­te­rer en vok­sen og stue­ren hund, men det gjel­der i enda høy­ere grad hvis du skaf­fer deg en valp. Selv om val­pen fort vil ven­ne seg til sin nye fa­mi­lie, vil den sav­ne mo­ren og søsk­ne­ne i be­gyn­nel­sen. De førs­te uke­ne er det vik­tig at du er hjem­me så mye som mu­lig, slik at du kan hol­de øye med det nye fa­mi­lie­med­lem­met, star­te tre­nin­gen med å få val­pen stue­ren og leg­ge grunn­la­get for et livs­langt venn­skap.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.