Mo­sjon må til

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Av­pass luf­tin­gen etter hun­dens in­di­vi­du­el­le be­hov, men husk at al­le hun­der, uan­sett rase el­ler type, tren­ger mo­sjon for å være gla­de, fris­ke og vel­opp­drag­ne. En hund som kje­der seg el­ler får for lite mo­sjon, kan be­gyn­ne å opp­fø­re seg de­struk­tivt. Hvis du vet at du vil ha lan­ge ar­beids­da­ger, bør du vur­de­re å bru­ke en hun­de­luf­ter. Leker, både til in­nen­dørs og uten­dørs bruk, sti­mu­le­rer hunden men­talt, men vel så vik­tig er det at du tar deg tid til å snak­ke og kose med hunden hver dag. Har du fle­re hun­der, kan de også sti­mu­le­re hver­and­re gjen­nom lek og sam­hand­ling.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.