Vok­sen hund

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Noen tror at det å få en ny hund be­tyr at man skaf­fer seg en valp. Val­per er søte, men de vokser av seg den søt­he­ten, og i rundt tre år er de fullt ut­voks­te hun­der som opp­fø­rer seg som val­per (tyg­ger på alt mu­lig og hop­per på folk). Valpe­opp­dra­gel­se kre­ver mye ar­beid, og i lik­het med barn kan man ald­ri vite hvor­dan per­son­lig­he­ten vil bli når val­pe­ne vokser opp. Adop­te­rer du en vok­sen hund, kan du på for­hånd se og bli kjent med hunden du skal adop­te­re. Den vil ikke bli stør­re, og per­son­lig­he­ten dens er fullt ut­vik­let. Du får det du ser. Du kan se om den er le­ken og venn­lig, om den går sam­men med barn og and­re dyr, og om den er do­mi­nant el­ler un­der­da­nig. Stikk mot­satt av hva man­ge tror, er det val­pen som er mys­te­ri­et og den voks­ne hunden som er den kjen­te stør­rel­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.