Redd en rase­hund

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Det er mye bed­re å vel­ge hund ut fra ob­ser­ver­bar per­son­lig­het enn å gjø­re an­ta­kel­ser om hun­dens adferd ba­sert på rase. Imid­ler­tid fin­nes det men­nes­ker som els­ker ut­se­en­det el­ler de ge­ne­rel­le ka­rak­ter­trek­ke­ne hos en be­stemt rase og der­for fore­trek­ker en rase­hund. Hel­dig­vis kan også dis­se fin­ne det de le­ter etter selv om de vel­ger å adop­te­re. Hvem som helst, også ei­ere av rase­hun­der, kan hav­ne i en si­tua­sjon der de blir tvun­get til å fin­ne et nytt hjem til kjæle­dy­ret sitt, så det fin­nes ofte nok av rase­hun­der å vel­ge mel­lom.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.