Hund og katt i sam­me hus

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Man­ge hun­der kom­mer godt over­ens med kat­ter, men det er noen få ting du må gjø­re før du får en katte­venn­lig hund i hu­set. Først må du sør­ge for å mate kat­ten på top­pen av en benk el­ler bak en luk­ket dør så hunden ikke spi­ser ma­ten til kat­ten. Katte­mat er ikke bra for hun­der da det kan gi dem mage­trøb­bel. For det and­re må du gjem­me bort el­ler dek­ke til katte­toa­let­tet slik at ikke hunden kom­mer til og spi­ser katte­bæsj. Mer­ke­lig nok er det noen hun­der som li­ker det. Og for det tred­je må du klip­pe kat­tens klør for å re­du­se­re fa­ren for at hunden skal bli ska­det hvis kat­ten slår den på snu­ten el­ler i øyet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.