La dem snu­se!

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Hun­der er in­tel­li­gen­te so­sia­le dyr som har ut­vik­let et stort og avan­sert re­per­toar av kom­mu­ni­ka­ti­ve fer­dig­he­ter. Det­te in­klu­de­rer en del ver­bal kom­mu­ni­ka­sjon i form av klyn­king, bjef­fing og ad­va­ren­de knur­ring, men langt vik­ti­ge­re og mer sub­ti­le er bud­ska­pe­ne som ut­tryk­kes gjen­nom kropps­språ­ket og det usyn­li­ge duf­t­al­fa­be­tet. Urin­mar­ke­rin­ger på stra­te­gis­ke ste­der sen­der kom­plek­se sig­na­ler til and­re hun­der. Hvor frust­re­ren­de det enn kan være at Fi­do vil stan­se hvert 30. se­kund for å snu­se på lykte­stol­per, så er det vik­tig at du føy­er deg og gir hunden tid til å opp­da­te­re seg på de lo­ka­le hun­de­ny­he­te­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.