Hver gang vi mø­tes

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Når men­nes­ker mø­tes, ut­fø­rer vi noen ras­ke hil­se­ri­tua­ler som va­rie­rer fra kul­tur til kul­tur. Vi kan hil­se på hver­and­re med et nes­ten umer­ke­lig nikk, vi kan buk­ke dypt for hver­and­re, vi kan kys­se hver­and­re på kin­net en, to, tre el­ler fle­re gan­ger, vi kan hånd­hil­se og smi­le. Psy­ko­lo­ger kan gå mye dy­pe­re inn i det­te og lese mind­re åpen­ba­re sig­na­ler i for ek­sem­pel hvor fast hånd­tryk­ket er, hjer­te­lig­he­ten i smi­let el­ler hvor len­ge man hol­der øye­kon­tak­ten. Når to hun­der mø­tes, ut­fø­rer de sitt eget (og uni­ver­sel­le) hil­se­ri­tu­al. Kropps­språ­ket kan vise om det er to like­ver­di­ge hun­der som mø­tes, el­ler om de vi­ser utve­ty­di­ge tegn på do­mi­nans og un­der­da­nig­het. Man­ge av oss sy­nes det er flaut at ri­tua­let in­ne­bæ­rer at hun­de­ne snu­ser hver­and­re i skrit­tet for å sjek­ke luk­ten av uri­nen, og un­der­da­ni­ge hun­der kan løf­te et bein el­ler til og med leg­ge seg på ryg­gen for å slip­pe den mer do­mi­nan­te til. Uan­sett hvor pin­lig du sy­nes det­te er, skal du ikke la deg fris­te til å dra hunden din vekk. Husk at det­te er vel så na­tur­lig som å hånd­hil­se, og det er kor­rekt skikk og bruk for hun­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.