«Rulle­spill» må til «Al­farul­le»

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Hun­der lekeslåss med hver­and­re hele li­vet, og selv om det både kan låte og se skum­melt ut for oss, er det en vik­tig del av ut­vik­lin­gen de­res. Val­per lekeslåss for å lære hver­and­re å vise do­mi­nans og un­der­da­nig­het. Den do­mi­nan­te hunden vil van­lig­vis rul­le den and­re over på ryg­gen og hol­de den nede. Når val­pe­ne blir stør­re, lekeslåss de både med hver­and­re og med voks­ne hun­der de bor sam­men med. Slik læ­rer de hvor hardt det er ak­sep­ta­belt å bite. Hvis de ska­der hver­and­re el­ler den voks­ne hunden, kan den voks­ne irette­set­te dem med et kjapt klyp. Blant vil­le hun­der hjel­per slik lek dem å fin­ne sin plass i flok­ken. For tam­hu­n­der er det en ve­sent­lig del av so­sia­li­se­rin­gen, sam­ti­dig som det selv­sagt er vel­dig moro.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.