Gjen­kjenn en do­mi­nant hund

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

De fles­te hun­der er venn­li­ge, men det fin­nes dem som fra na­tu­rens side er mer do­mi­nan­te enn and­re, og de­res høye selv­ak­tel­se vi­ser seg ty­de­lig i kropps­språ­ket og den selv­sik­re være­må­ten. Det er først og fremst ukast­rer­te hann­hun­der som er dis­po­nert for å bli do­mi­nan­te. Do­mi­nan­te hun­der mø­ter ofte and­re hun­der med ha­len he­vet og fast blikk, og de kan fort bli ag­gres­si­ve hvis de ikke mø­tes med den re­spek­ten de me­ner de for­tje­ner. Sli­ke hun­der er kre­ven­de og bør helst ha er­far­ne ei­ere. Det er vik­tig å mer­ke seg at stør­rel­sen ikke nød­ven­dig­vis har noe å si her: Chi­hua­hua­er og små Jack Rus­sell-ter­ri­ere er be­ryk­tet for sine over­di­men­sjo­ner­te ego­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.