Kastre­ring End­rer hun­der per­son­lig­het når de kast­re­res?

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Ru­tine­mes­sig kast­ra­sjon av hun­der er for­budt i Nor­ge, men det gir man­ge for­de­ler i de til­fel­le­ne det er nød­ven­dig. Her er noen av grun­ne­ne eks­per­te­ne gir for å gjø­re et slikt inn­grep.

HUNDEN VIL BLI LYK­KE­LI­GE­RE

Når du kast­re­rer hunden, slip­per den stres­set med hele ti­den å leng­te etter en part­ner. Den­ne leng­se­len kan for­år­sa­ke ad­ferds­pro­ble­mer som ag­gre­sjon, rast­løs vand­ring, tvangs­hand­lin­ger som å tyg­ge el­ler rive i styk­ker ting og til og med de­pre­sjon. Fjer­ner du de un­der­lig­gen­de hor­mo­nel­le år­sa­ke­ne, gjør du hunden en tje­nes­te og gir den mu­lig­he­ten til å bli glad, kjær­lig og av­slap­pet.

HUNDEN VIL BLI FRIS­KE­RE

Virk­nin­ge­ne er do­ku­men­tert: Hos tis­per re­du­se­rer kast­ra­sjon fa­ren for svuls­ter i liv­mo­ren, egg­stok­ke­ne og ju­re­ne, som er dø­de­lig i halv­par­ten av til­fel­le­ne. Tis­per kast­rert før sin førs­te løpe­tid (4–5 må­ne­der) er de fris­kes­te, men inn­gre­pet gir for­de­ler i al­le ald­re. For han­ner re­du­se­rer kastre­ring fa­ren for te­stik­kel­kreft og pro­sta­ta­pro­ble­mer, sær­lig hvis det gjø­res før val­pen er seks må­ne­der gam­mel.

HUNDEN VIL LEVE LEN­GER

For­di kast­rer­te hun­der er fris­ke­re, vil de også leve be­ty­de­lig len­ger. Dess­uten vil kast­rer­te hann­hun­der sjeld­ne­re stik­ke av el­ler hav­ne i kamp med po­ten­si­elt dø­de­lig ut­fall (se punkt 5 og 6).

EN KAST­RERT TISPE VIL IKKE FÅ LØPE­TID

Det be­tyr at du slip­per alt sty­ret med men­sen ( jepp, hun­der er ikke fri­tatt!) og hyp­pi­ge­re uri­ne­ring, både in­ne og ute.

KAST­RER­TE HANN­HUN­DER STIK­KER SJELD­NE­RE AV

Ukast­rer­te hann­hun­der har sterkt pa­rings­instinkt og kan ty til de mest im­po­ne­ren­de knep for å kom­me seg ut i fri­het, uan­sett om det er en tispe med løpe­tid i nær­he­ten el­ler ikke.

HANNHUNDEN DIN VIL BLI VENNLIGERE

En kast­rert hann­hund vil sjeld­ne­re hav­ne i kamp med and­re han­ner han ser på som ri­va­ler, el­ler med tis­per som ikke set­ter pris på til­nær­mel­se­ne hans.

TISPA DI VIL BLI VENNLIGERE

Når en tispe får løpe­tid, kan hor­mo­ne­ne gjø­re hen­ne ube­reg­ne­lig. En van­lig­vis venn­lig hund som får løpe­tid, kan plut­se­lig bli ag­gres­siv både mot men­nes­ker og and­re kjæle­dyr i hu­set.

DET BLIR SLUTT EL­LER NES­TEN SLUTT PÅ RIDINGEN

Det­te gjel­der beg­ge kjønn, men al­ler mest hann­hun­de­ne. Kast­rer­te hun­der vil mye sjeld­ne­re ri på and­re hun­der … el­ler men­neske­bein el­ler sofap­u­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.