Gjen­kjenn frykt Pa­re el­ler ikke pa­re?

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Sy­net av en un­der­da­nig hund som hil­ser på en an­nen, kan vir­ke ko­misk på men­nes­ker, men sy­net av en ge­nuint redd hund er all­tid trist, selv om det på man­ge må­ter lik­ner. Ha­len for­svin­ner inn mel­lom bei­na, og øre­ne lig­ger flatt mot ho­det. Krop­pen er spent og bort­lent fra den an­tat­te trus­se­len. I mot­set­ning til den un­der­da­ni­ge hunden som tror den kan slip­pe unna ved å unn­gå blikkon­takt, vil en redd hund ofte stir­re rett fram. Ikke minst vil ten­ne­ne dens være blot­tet, men det er bare for­di den har truk­ket lep­pe­ne bak­over i angst. Den kan knur­re i en bøl­gen­de tone som min­ner mer om støn­ning enn om knur­ring. På om­plas­se­rings­sent­re­ne kan det fin­nes dyr med slik adferd, men selv dis­se kan bli til gla­de og tryg­ge hun­der på for­bløf­fen­de kort tid hvis de får kjær­li­ge og tål­mo­di­ge ei­ere som sta­dig be­kref­ter at hunden ikke er i fare. Det er uan­sett vik­tig å hus­ke at red­de hun­der ikke nød­ven­dig­vis er far­li­ge; de tren­ger bare nok av plass, tål­mo­dig­het og kjær­lig­het for at de skal føle trygg­het og til­lit.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.