Un­der­da­nig vann­la­ting

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Noen hun­der kan lek­ke litt for­di de blir vel­dig opp­his­set, for ek­sem­pel når du kom­mer hjem fra jobb el­ler dere får be­søk av en venn­lig gjest. Sli­ke lek­ka­sjer er van­ligst blant yng­re hun­der, men det kan skje nå og da med hun­der i al­le ald­re. Av­hen­gig av hvor du er, kan det­te nød­ven­dig­gjø­re en rask ren­gjø­ring, men slik adferd er helt na­tur­lig og ikke nød­ven­dig­vis noe sym­ptom på et helse­mes­sig pro­blem (så len­ge det fin­nes en klar grunn til vann­la­tin­gen). Sli­ke uhell kan også opp­stå når hunden blir skremt, kan­skje av en gjest som blir litt for iv­rig når han skal hil­se på.

Hun­der kan også late van­net når de er red­de og lig­ger på ryg­gen for å sig­na­li­se­re un­der­da­nig­het over­for en mer do­mi­nant hund. Slik un­der­da­nig vann­la­ting er ikke et uhell, men et til­sik­tet sig­nal om un­der­kas­tel­se for å vise at den ikke er noen trus­sel.

Pro­ble­mer kan opp­stå hvis hunden er redd for et av fa­mi­lie­med­lem­me­ne (som re­gel den do­mi­nan­te han­nen), og får kjeft for noe som feil­ak­tig blir opp­fat­tet som uly­dig­het el­ler til og med be­visst tis­sing. En slik re­ak­sjon på un­der­da­nig vann­la­ting er helt feil og vir­ker mot sin hen­sikt si­den alt hunden gjør er å vise at den er un­der­da­nig. Sli­ke hun­der tren­ger for­stå­el­se og tål­mo­dig­het når de tis­ser in­ne og ros når de tis­ser der de har lov til det. I rea­li­te­ten er hun­dens opp­før­sel et hvitt flagg, og det er ikke mer den kan gjø­re for å vise at den an­er­kjen­ner deg som le­der og be­skyt­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.