Hun­der som klyn­ker og grå­ter

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Al­le vet at ul­ver uler for å gi be­skje­der til flokk­med­lem­me­ne, og hvis du har en hund med se­pa­ra­sjons­angst, har du kan­skje mer­ket deg at tam­hu­n­der ikke nød­ven­dig­vis har lagt av seg den­ne va­nen. Tris­te hun­der, en­som­me hun­der, red­de hun­der og hun­der som kje­der seg, kan lage mye lyd når de prø­ver å si fra til deg. Se­pa­ra­sjons­angst kan gi seg man­ge ut­slag og fin­nes i man­ge styrke­gra­der, men hvis hunden klyn­ker, uler, bjef­fer el­ler på an­nen måte la­ger ly­der og pla­ger na­bo­ene når den er ale­ne, er det de­fi­ni­tivt noe du øns­ker å gjø­re noe med – både for hun­dens, na­bo­ens og din egen skyld! Her er noen må­ter å roe hunden ned på og skå­ne nabo­la­get for støy.

INNARBEID EN FAST RU­TI­NE

I be­gyn­nel­sen vil noen ny­adop­ter­te hun­der brå­ke når man lar dem være ale­ne før de er blitt vant til sitt nye hjem. De kan være usik­re på om du vil kom­me til­ba­ke når du går fra dem. Innarbeid en fast og for­ut­si­ge­lig ru­ti­ne for når de spi­ser, leker og får mo­sjon, også i hel­ge­ne. Selv om din egen time­plan va­rie­rer fra dag til dag, må du sør­ge for at hun­dens time­plan ikke end­rer seg.

GI HUNDEN NOK MO­SJON

Ufor­løst ener­gi sam­ler seg opp i hunden på sam­me måte som hos barn og må få ut­løp på et el­ler an­net vis. Da er det bed­re at den bru­ker ener­gi­en på å løpe rundt med deg enn på å syn­ge klage­san­ger når du er borte. Gå tur med hunden rett før du drar, el­ler ha en in­tens leke­økt med den, gjer­ne i en hunde­park. Hold på len­ge nok til at hunden blir sli­ten og får be­hov for hvi­le og søvn mens du er ute. Mo­sjon fri­gjør også na­tur­lig se­ro­to­nin i hjer­nen til hunden så du får en glad og ro­lig hund uten å gi den noen me­di­si­ner.

LA TV-EN EL­LER RADIOEN STÅ PÅ

En ra­dio- el­ler TV­sta­sjon der det stort sett pra­tes, er ofte nok til å be­ro­li­ge hunden mens du er borte. Re­gu­ler lyd­styr­ken så den til­sva­rer en van­lig sam­ta­le hjem­me hos deg. Hvis hunden li­ker det, kan du også eks­pe­ri­men­te­re med å set­te på noe klas­sisk el­ler an­nen mu­sikk. Bach er et opp­lagt valg, men det kan også ten­kes at hunden har en mer wie­ner­klas­si­sis­tisk leg­ning og øns­ker seg Mo­zart!

GI DEN EN AKTIVISERINGSLEKE MED MAT I

Rett før du går, kan du gi hunden en aktiviseringsleke med god­bi­ter inni så den blir opp­tatt med å få ma­ten ut mens du er borte. Pass på at le­ken har rik­tig stør­rel­se til hunden din. Enda bed­re er det om du kjøper fire el­ler fem leker og skif­ter på dem. Da kan hunden more seg med en «ny» leke hver dag.

DESENSITIVER HUNDEN

MOT AT DU FORLATER DEN Gå ned­over gangen til ut­gangs­døra el­ler ned­over opp­kjør­se­len og kom til­ba­ke. Gjenta det, men den­ne gangen er du borte i fem mi­nut­ter før du kom­mer til­ba­ke. Den nes­te gangen du gjør det, drar du på al­vor. Hunden vil tro at du vil kom­me til­ba­ke med en gang, og det er mind­re fare for at den vil be­gyn­ne å brå­ke.

IKKE GJØR NOE UT AV AVSKJEDEN

Unn­gå mas­se kos og klem­mer og dra­ma­tis­ke av­skje­der når du skal dra. Finn fram sa­ke­ne dine og lat som om du bare skal være borte et lite øye­blikk. Ikke si ting som: «Ha det fint, ven­nen! Mam­ma er til­ba­ke før du vet or­det av det!» Det­te gir hunden et kraf­tig sig­nal om at du skal dra og kan­skje bli borte for be­stan­dig (en time kan fø­les som en evig­het for en hund).

BUR­TRE­NING

Snakk med en hunde­tre­ner om det­te. Hen­sik­ten er å få hunden til å føle seg trygg på en li­ten, av­gren­set plass mens du er ute (så len­ge du ikke blir borte for len­ge). Når hunden er trent, kan du set­te den i bu­ret noen mi­nut­ter før du skal gå og dra uten å si noe. Du kan også prø­ve et trans­port­bur. De er mør­ke­re og gir en stør­re fø­lel­se av trygg­het enn et stål­tråd­bur. Ikke legg tep­pe over bu­ret da hunden kan trek­ke det inn og spi­se det. Pass også på at un­der­la­get i bu­ret er tyg­ge­sik­kert.

NATURMIDLER MOT ANGST

Man­ge helse­kost­bu­tik­ker og dyre­for­ret­nin­ger sel­ger urte­me­di­sin og ho­møo­pa­tis­ke mid­ler som skal be­ro­li­ge kjæle­dyr. De sy­nes å vir­ke bed­re på en­kel­te dyr enn på and­re, men det ska­der ikke å prø­ve. Du kan også for­sø­ke et hals­bånd el­ler en plug-in med be­ro­li­gen­de fe­ro­mo­ner. Dis­se fås i fle­re dyre­bu­tik­ker.

IN­VES­TER I EN KOSELIG VEST

Man­ge har hatt suk­sess med å kle hunden i en koselig vest som gjør at de fø­ler at noen hol­der rundt dem mens de er ale­ne hjem­me. Spør om det­te i dyre­bu­tik­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.