For­stå hvor­for hunden hop­per

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Det er na­tur­lig for val­per å hop­pe på and­re hun­der for å si hei, men noen hun­der hop­per for å gjø­re seg høy­ere enn en an­nen hund og prø­ve å vise at de har høy­ere sta­tus i flok­ken. Til­sva­ren­de kan hun­der hop­pe på men­nes­ker en­ten som en venn­lig hil­sen el­ler som et for­søk på å etab­le­re do­mi­nans. Folk sy­nes kan­skje det er søtt når det er en li­ten hund el­ler valp, men hun­der som er (el­ler vil bli) mid­dels sto­re el­ler sto­re, kan skrem­me folk el­ler til og med ska­de dem hvis de hop­per på dem.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.