Lab­be­ne på gul­vet!

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Små barn og eld­re er spe­si­elt ut­satt når stør­re hun­der hop­per på dem, men selv en li­ten hund kan gi deg trøb­bel hvis den plan­ter de møk­ke­te po­te­ne på na­bo­ens kritt­hvi­te buk­ser. Følg dis­se ret­nings­lin­je­ne for å lære hunden å hol­de lab­be­ne på gul­vet – det er god hunde­skikk.

VEND DEG BORT

Over­se hunden og snu deg fy­sisk vekk fra den når den hop­per opp. For at det­te skal vir­ke, må al­le gjø­re det sam­me, ikke bare fa­mi­li­en, men også gjes­ter. Al­le må få be­skjed om å snu seg vekk og over­se hunden hvis den hop­per på dem.

VÆR STIL­LE OG RO­LIG

Hvis man skri­ker og brå­ker og skvet­ter til når hunden hop­per, be­løn­ner man ad­fer­den. Barn kan av og til skjøn­ne det bed­re hvis man ber dem om å late som om de er et kje­de­lig tre.

SE BORT

Ikke gjen­gjeld hun­dens iv­ri­ge blikk når den hop­per. Snu deg hel­ler vekk og se en an­nen vei. Bare å se på hunden er en be­løn­ning. Ros den når den slut­ter å hop­pe, og hvis den be­gyn­ner igjen, gjør du deg nok en gang til et kje­de­lig tre.

GI BE­LØN­NING FOR Å STÅ

Hils på hunden på dine pre­mis­ser når den set­ter al­le fire lab­be­ne på bak­ken og blir stå­en­de. Se på den, klapp den, snakk til den og ros den. Den skjøn­ner snart at den ikke skal hop­pe opp for å hil­se på deg.

GI KOM­MAN­DO­EN «SITT»

Hvis hunden har lært «sitt»kom­man­do­en, kan du hind­re den i å hop­pe ved å gi kom­man­do­en før hunden i det hele tatt får tid til å løf­te bei­na fra bak­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.