Stans slik­kin­gen

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Noen hun­der vil ikke slik­ke el­ler kys­se deg om du tryg­let om det, mens and­re slik­ker og kys­ser hele ti­den. Sær­lig unge hun­der li­ker å slik­ke folk på mun­nen si­den det­te er de­res in­stink­ti­ve adferd – når ulv­un­ge­ne er av­vent, slik­ker de mo­rens munn for å få hen­ne til å gul­pe opp noe av ma­ten hun har spist, så de kan ta den selv. Noen sy­nes slik­king er søtt, mens and­re sy­nes det er uhy­gie­nisk og so­si­alt uak­sep­ta­belt. Her er må­ten å stan­se slikke­va­nen på.

GÅ VEKK

Hvis hunden slik­ker deg hver gang den får mu­lig­he­ten, vil den an­ta­ke­lig ha din opp­merk­som­het, om­trent som hun­der som hop­per, så ikke be­lønn ad­fer­den med opp­merk­som­het. Reis deg iste­den og gå vekk når hunden slik­ker deg..

GI ROS

Vær helt kon­se­kvent når det gjel­der å over­se den uøns­ke­de ad­fer­den, og sørg for at ab­so­lutt al­le føl­ger din re­gel om ikke å be­løn­ne slik­king med opp­merk­som­het. Kom­mer den der­imot til deg uten å slik­ke, skal du gi den mas­se po­si­tiv for­sterk­ning gjen­nom ver­bal ros og god­bi­ter så den skjøn­ner at det er den­ne ad­fer­den du øns­ker.

BRUK EN LEKE

I til­legg kan du av­ver­ge slik­king ved å gi hunden el­ler val­pen en leke å bru­ke mun­nen på iste­den. Pass på å gi le­ken før hunden slik­ker, slik at den ikke tar det som be­løn­ning for å slik­ke. Den vil gans­ke snart for­stå hva slags adferd som gir den øns­ke­de opp­merk­som­he­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.