Begrens valpe­bi­ting

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Val­per prø­ver alt med mun­nen, og de har det med å små­bite enda mer mens de læ­rer seg bite­hem­ning, alt­så at de eks­pe­ri­men­te­rer med mo­ren og kull­ka­me­ra­te­ne for å fin­ne ut hvor hardt det er greit å bite un­der lek. Sam­ti­dig kan det ut­vik­le seg til et pro­blem hvis man ikke tre­ner rik­tig og valpe­bi­tin­gen fort­set­ter i vok­sen al­der. Selv om det ikke må for­veks­les med or­dent­lig bi­ting og ag­gre­sjon ( hunden bi­ter ikke hardt nok til å gjø­re ska­de), kan slik adferd vir­ke ube­ha­ge­lig og føre til at noen blir red­de for hunden. Valpe­bi­ting fore­kom­mer ty­pisk un­der lek, når hunden er opp­his­set, og av og til når den er stres­set. Bruk den­ne enk­le øvel­sen for å få kon­troll over ad­fer­den:

TRINN 1

Smør noe hunden li­ker, som pea­nøtt­smør el­ler kre­most, på hånd­ba­ken for å opp­ford­re den til å slik­ke.

TRINN 2

Mens hunden slik­ker hån­den, for­ster­ker du ad­fer­den ved å gi kom­man­do­en «mykt».

TRINN 3

Trekk hån­den til­ba­ke hvis hunden be­gyn­ner å små­bite. Du tren­ger ikke å si et ord, bare fjern det hunden har lyst på (i det­te til­fel­let hån­den med god­sa­ken på).

TRINN 4

Når hunden har lært seg det­te grun­dig gjen­nom man­ge re­pe­ti­sjo­ner, kan du bru­ke or­det «mykt» nes­te gang den be­gyn­ner å bite. Hunden vil hus­ke kom­man­do­en og jus­te­re ad­fer­den.

TRINN 5

Be­lønn ad­fer­den ved å si «flink bisk» når hunden slut­ter å bite. Din ros vil være en like sterk po­si­tiv for­sterk­ning som god­sa­ken på hånd­ba­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.