Hund som ja­ger jog­ge­re Hvor sun­ne er ren­ra­se­de hun­der?

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Hos noen blir den in­stink­ti­ve tran­gen til å jage and­re dyr over­ført til også å om­fat­te jog­ge­re. Hunden kan se det som en lek, el­ler den kan, i sjeld­ne til­fel­ler, mene at jog­ge­ren er en trus­sel og løpe etter for å for­sva­re deg.

Uan­sett hva år­sa­ken er, ska­per det pro­ble­mer ved at jog­ge­ren kan bli skremt og at du må dra i bån­det for å hol­de hunden til­ba­ke.

En åpen­bar løs­ning er at du unn­går å gå tur med hunden på ste­der der det er sann­syn­lig å møte jog­ge­re. Men det er ikke all­tid det er mu­lig, og det er mye bed­re å ku­re­re hunden full­sten­dig for ad­fer­den.

Den bes­te må­ten å lære hunden å la jog­ge­re være i fred på er å føl­ge godt med på når hunden rea­ge­rer på jog­ge­ren, og straks rope den til seg og gi den en god­bit. Det­te vil trek­ke hun­dens opp­merk­som­het bort fra jog­ge­ren og over på deg. Du kan også prø­ve å jog­ge sam­men med hunden så den blir mer vant til å se folk som lø­per.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.