Gjen­kjenn hunde­grup­pe­ne

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Si­den ra­se­ne er men­nes­ke­nes verk og ikke na­tu­rens, kan gruppe­inn­de­lin­gen av og til vir­ke vil­kår­lig. To na­sjo­na­le ken­nel­klub­ber er sjel­den eni­ge om al­le ra­se­ne de an­er­kjen­ner. Av og til vil en hund som ak­sep­te­res som en egen rase i ett land, reg­nes som en «va­ri­ant» (der kan­skje pels­far­gen er det enes­te som skil­ler) av en an­nen rase av eks­per­ter i et an­net land. Uan­sett kan det være både in­ter­es­sant og nyt­tig å set­te seg inn i hunde­ra­sens his­to­rie hvis man har en rase­hund el­ler en hund som ty­de­lig til­hø­rer er spe­si­ell type, si­den det kan for­kla­re vis­se trekk ved hun­dens adferd.

Du kan bru­ke de ge­ne­rel­le ka­te­go­ri­ene som er ram­set opp un­der for å skjøn­ne spek­te­ret av hunde­ra­ser. Merk deg at det er man­ge ra­ser som ikke pas­ser inn i dis­se ka­te­go­ri­ene, og at selv eks­per­te­ne er ueni­ge om opp­ha­vet til man­ge av ra­se­ne.

TER­RI­EREHun­der som Jack Rus­sell og york­shi­re­ter­ri­er, som først og fremst skul­le jak­te på gna­ge­re, hø­rer til ter­rier­grup­pen.

VESKE­HUN­DERSli­ke små hun­der, som egent­lig var ment til å jak­te på små­gna­ge­re, bru­kes som ka­me­ra­ter og le­ven­de varme­flas­ker.

FUGLE­HUN­DERI den­ne grup­pen fin­nes spa­nie­ler og re­trie­ve­re som er av­let fram for jakt og svøm­ming.

BRUKS­HUN­DERDet­te er hun­der som er av­let fram til spe­si­el­le opp­ga­ver, for ek­sem­pel vakt- og trekk­hun­der.

STØ­VE­RE OG MYN­DERDis­se ra­se­ne er av­let fram for jakt, ofte i flokk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.