På jakt med syn og lukte­sans Skal hun­dens snu­te være våt el­ler tørr?

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Stø­ve­re og myn­der ble alt fram for å hjel­pe je­ge­re. Myn­de­ne bru­ker først og fremst sy­net når de jak­ter, mens stø­ver­ne bru­ker lukte­san­sen.

Myn­der, slik som grey­hound, er som re­gel vel­dig ras­ke. De er ty­pis­ke sprin­te­re som lø­per fort over kor­te av­stan­der, og etter at de har fått ut ener­gi­en, går de gjer­ne ro­lig ved si­den av ei­e­ren sin.

Blant stø­ver­ne fin­ner vi ra­ser som beag­le, blod­hund og coon­hound. De har eks­tremt godt ut­vik­let lukte­sans, ofte kom­bi­nert med sterkt flokk­instinkt, og de har en nes­ten uut­tøm­me­lig ener­gi.

Hos beg­ge ty­pe­ne kan dis­se trek­ke­ne bli pro­ble­ma­tis­ke hvis hunden ikke lar deg dra den vekk fra et spor den er in­ter­es­sert i, for­svin­ner inn i sko­gen på jakt etter et byt­te du ikke kan se, el­ler trekker hardt i bån­det for å jage et dyr på den and­re si­den av gata. I til­legg har man­ge stø­ve­re det med å bjef­fe høyt og in­sis­te­ren­de, og det­te kan gjø­re dem upo­pu­læ­re i nabo­la­get hvis de etter­la­tes ale­ne og uhind­ret får syn­ge sine se­re­na­der.

I lik­het med al­le and­re hun­der er myn­der og stø­ve­re in­di­vi­der, og hvis du vur­de­rer å skaf­fe deg en, bør du møte hunden først og vur­de­re om den pas­ser deg og din livs­stil.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.