Ti ty­pis­ke fugle­hun­der

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Fugle­hun­der og blan­din­ger er van­lig­vis mid­dels til sto­re hun­der som rea­ge­rer godt på tre­ning. Imid­ler­tid kan de­res be­hov for mye men­tal og fy­sisk sti­mu­le­ring føre til pro­ble­mer hvis be­ho­vet ikke blir dek­ket (det gjel­der for så vidt al­le hun­der). Fugle­hun­de­ne er høy­lyt­te og ener­gis­ke, og som grup­pe er de an­ta­ke­lig best re­pre­sen­tert ved den lang­hå­re­de gol­den re­trie­ve­ren og den po­pu­læ­re la­bra­dor re­trie­ve­ren. De er ofte glim­ren­de til å ap­por­te­re, og både labradorer og fugle­hund­blan­din­ger bru­kes til en rek­ke opp­drag, blant an­net som fø­rer­hun­der for blin­de, red­nings­hun­der og søks­hun­der for eks­plo­si­ver og nar­ko­tis­ke stof­fer.

De all­tid like po­pu­læ­re gol­den re­trie­ver­ne er kjent for sitt venn­li­ge ve­sen og sin vak­re, gyl­ne pels. De fles­te labradorer els­ker vann, så hvis du er redd for å få søle på sofap­u­te­ne, bør du se deg om etter et an­net kjæle­dyr. Sprin­ger spa­nie­len er alt opp til å jage opp byt­tet for je­ge­ren. Den­ne «all­round­hun­den» er svært ener­gisk. Stor-, mel­lom-, dverg- og toy­pud­ler er used­van­lig klo­ke og ak­ti­ve. De er mes­te­re i ly­dig­het og ofte svært dyk­ti­ge svøm­me­re. Poin­te­re er ener­gis­ke hun­der som opp­rin­ne­lig skul­le fin­ne skjul­te byt­ter for je­ger­ne. De har ofte svært sterkt jakt­instinkt.

Selv når den opp­dras som kjæle­dyr fra fød­se­len av, vil viz­s­la­en ofte inn­ta poin­ter­po­si­tu­ren med det ene for­bei­net he­vet. Wei­ma­ra­ne­ren er kjent for sin ka­rak­te­ris­tis­ke «gray-ghost»-pels og har ord på seg for å være ly­dig og venn­lig. «Cocke­re» og blan­din­ger med cocker spaniel er som re­gel venn­li­ge hun­der som li­ker å ha det gøy. I den­ne ra­sen har man ut­nyt­tet hun­dens tendens til å svøm­me for å vek­ke vann­fug­le­nes nys­gjer­rig­het. Irs­ke set­te­re er som re­gel sto­re fug­ler med sto­re per­son­lig­he­ter. De pas­ser som sel­skaps­hun­der for ak­ti­ve fa­mi­li­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.