Bli venn med en bruks­hund Vokt Dem for hunden?

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Man­ge hun­der om­ta­les som «bruks­hun­der ». Dis­se er av­let fram for å ut­fø­re uli­ke opp­ga­ver som å be­skyt­te men­nes­ker, ei­en­dom og beite­dyr, hjel­pe po­li­ti­et og trek­ke små kjer­rer og sle­der. Der­for inne­hol­der den­ne grup­pen så for­skjel­li­ge ra­ser som rot­twei­ler, do­ber­mann, box­er, husky, chow-chow og sankt bern­hards­hund. Bruks­hun­der er ofte sto­re, men de kan være like ly­di­ge og venn­li­ge som en hvil­ken som helst an­nen rase el­ler blan­dings­hund. Vakt­hun­der som rot­twei­ler og do­ber­mann kan li­ke­vel skrem­me folk ved sitt blot­te ut­se­en­de, men de kan være blant de al­ler venn­ligs­te og kjær­ligs­te hun­de­ne som fin­nes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.