Ti ty­pis­ke bruks­hun­der

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Det er ikke lett å fin­ne en «ty­pisk» bruks­hund, men man­ge av dem er sto­re og kan se litt skrem­men­de ut. Mastif­fer ble opp­rin­ne­lig av­let for å led­sa­ge sol­da­ter i krig og for å un­der­hol­de folk med hunde­kam­per. Der­for vi­ser noen av dis­se ra­se­ne frem­de­les en ag­gres­siv hold­ning mot and­re hun­der og en skep­sis mot frem­me­de, selv om de ofte kan være svært kjær­li­ge over­for sine men­nes­ke­li­ge flokk­med­lem­mer.

Dis­se slå­en­de vak­re, ulve­lik­nen­de hun­de­ne er utret­te­li­ge trekk­dyr til­pas­set for­hol­de­ne i ark­tis­ke strøk. Hu­sky­en er en ty­pisk spiss­hund. Chow-chow­en er kjent for sin skep­sis over­for frem­me­de og sin hen­gi­ven­het over­for ei­e­ren. De kan være fan­tas­tis­ke kjæle­dyr. På grunn av sin styr­ke og sitt skrem­men­de ytre blir rot­twei­le­ren brukt mye som vakt­hund, men rik­tig opp­dratt er den en skik­ke­lig kose­hund. Dis­se vak­re dy­re­ne er van­lig­vis svært in­tel­li­gen­te og ly­di­ge, og de er smi­di­ge og ras­ke som hjor­ter. En ut­pre­get bull­dog­type. Selv om box­er­ne ble av­let fram for kamp, er de som re­gel venn­li­ge og in­tel­li­gen­te dyr.

Den ori­gi­na­le fjell­red­nings-hunden. Sankt bern­hards­hun­den er di­ger og sterk, men også ro­lig og av­slap­pet. Dis­se ur­mastif­fe­ne er noen rea­le kjem­per, men de er som re­gel lo­ja­le, god­lyn­ne­de og be­skyt­ten­de. Ra­sen ble kjent gjen­nom fil­men Tur­ner & Hooch i 1989. Bordeaux dogge er en ty­pisk mastiff med di­gert hode og godt lyn­ne. Dis­se hvi­te mastif­fe­ne ble av­let fram for å jak­te på sto­re dyr som vill­svin og pu­ma­er. Ra­sen er for­budt i Nor­ge. Dis­se kjem­pe­ne har også kjempe­stor ap­pe­titt. De er van­lig­vis venn­li­ge dyr som li­ker lett mo­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.