Klo­ke gje­ter­hun­der

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Al­le hun­der kan være klo­ke, men gje­ter­hun­de­ne har ord på seg for å være blant de smar­tes­te, noe al­le som så «Las­sie» i sin opp­vekst, kan skri­ve un­der på. En klok hund er opp­merk­som, in­ter­ak­tiv og vil­lig til å lære. Gje­ter­hun­der, som col­lie, bor­der col­lie og schæ­fer, er ofte av­hen­gi­ge av mye ak­ti­vi­tet og sam­hand­ling med men­nes­ker si­den de egent­lig ble alt opp for å føl­ge gje­te­rens kom­man­do­er og hol­de hus­dyr­flok­ke­ne sam­let mens de ble dre­vet fra et sted til et an­net. Gje­ter­hun­der har ofte kraf­tig pels som skul­le be­skyt­te dem mot ele­men­te­ne el­ler mot kje­ve­ne til sto­re rov­dyr som kun­ne true dy­re­ne i flok­ken, slik som ulv. Dis­se ra­se­ne og blan­din­ger med dis­se går ofte godt sam­men med barn, og de kan til og med in­stink­tivt gje­te bar­na så de leker på et av­gren­set om­rå­de. På mi­nus­si­den kan nev­nes at noen av gje­ter­hun­de­ne er be­ryk­tet for an­kel­gje­ting og at de, ikke over­ras­ken­de, kre­ver at man føl­ger eks­tra godt med når de er i nær­he­ten av beite­dyr.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.