Mot­ar­beid an­kel­gje­ting

Den komplette Hundeboka - - Innhold -

Noen gje­ter­hun­der, og sær­lig bor­der col­lie, har det med å bite folk i ank­le­ne, en­ten ank­le­ne til­hø­rer en sau el­ler et post­bud. Det­te er ikke egent­lig dår­lig adferd si­den det opp­munt­res hos gje­ter­hun­der og er metoden de bru­ker for å få spe­si­elt sta og vans­ke­li­ge sau­er til å gjø­re som gje­te­ren vil. Men selv om de ikke bi­ter hardt og ten­ne­ne sjel­den går gjen­nom hud­en, kan det være vel­dig ir­ri­te­ren­de og av og til også smerte­fullt å bli ut­satt for det, og det skal de­fi­ni­tivt ikke opp­munt­res hos et kjæle­dyr. Det er best å ta tak i det mens hunden er valp, men hvis va­nen fort­set­ter inn i vok­sen al­der, kan det bli nød­ven­dig å ko­b­le inn en pro­fe­sjo­nell tre­ner som ba­se­rer seg på po­si­tiv for­sterk­ning, for å løse pro­ble­met.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.